Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1689

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2019 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5:
1) lit. e oraz lit. i w zakresie § 11 pkt 46, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
2) lit. h, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.