Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1802) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.";

2) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jeżeli są przesyłane przez:

a) portal podatkowy albo

b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:

1) portal podatkowy przez podatnika:

a) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),

b) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

c) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),

d) wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ);

2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:

a) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),

b) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).