Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.925

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisów rozporządzenia, z wyjątkiem informacji umieszczanych na tablicach kierunkowych, o których mowa w ust. 15 i 16 załącznika nr 5 do rozporządzenia, nie stosuje się do sposobu oznakowania pojazdów metra.";

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatkowych napisów i informacji, o których mowa w ust. 1, w szczególności materiałów o charakterze informacyjnym lub reklamowym, z wyjątkiem piktogramów i oznaczeń wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa, nie umieszcza się w miejscach oznakowania pojazdów kolejowych i na tablicach zewnętrznych i wewnętrznych, a także na szybach okien i drzwi zewnętrznych.";

3) w § 23 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Tablice numerowe wewnętrzne i zewnętrzne stosuje się w pociągach z rezerwacją miejsc do określenia kolejności wagonu w składzie pociągu lub numeru kursu wagonu w pociągu międzynarodowym.

4. Oznakowanie pociągów oraz wzory tablic kierunkowych i numerowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.";

4) w § 26:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Tablice kierunkowe zewnętrzne i numerowe zewnętrzne umieszcza się:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na ścianie bocznej wagonu nad, pod lub w linii okien, w płacie drzwi lub w oknie;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tablice kierunkowe wewnętrzne umieszcza się w przedsionkach wagonów lub w częściach wagonów z miejscami do siedzenia. Wymaganie to nie jest obowiązkowe dla pociągów kursujących w komunikacji miejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60 i 730).",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pociągi zestawione z zespołów trakcyjnych, wagonów silnikowych lub z lokomotywy i składu wagonów, jeżdżące w systemie ciągnij - pchaj (push-pull), powinny posiadać tablice kierunkowe zewnętrzne umieszczone na ścianie czołowej pojazdu prowadzącego pociąg, z wyłączeniem pociągów zestawionych z zespołów trakcyjnych dużych prędkości oraz pociągów realizujących międzynarodowe i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie.";

5) w załączniku nr 4 rys. 8 otrzymuje brzmienie:

"

wzór

a) nr 1 na rysunku

wzór

b) nr 2 na rysunku

wzór

c) nr 2 na rysunku (poza tabliczką, o której mowa w lit. b)

wzór

Rys. 8. Wzór rozmieszczenia oznakowania na kolejowym pojeździe trakcyjnym lub specjalnym. 1. Miejsce na ścianie bocznej (pudle) kolejowego pojazdu trakcyjnego lub specjalnego na umieszczenie identyfikatora pojazdu kolejowego. 2. Miejsce na umieszczenie tabliczki informującej o państwach członkowskich, w których pojazd trakcyjny lub specjalny uzyskał dopuszczenie do eksploatacji, oraz tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej umieszczanej na kolejowych pojazdach trakcyjnych i specjalnych.

a) przykład wykonania identyfikatora kolejowego pojazdu trakcyjnego i specjalnego umieszczonego na ścianie bocznej;

b) przykład wykonania tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej umieszczanej na kolejowych pojazdach trakcyjnych i specjalnych;

c) przykład wykonania na kolejowym pojeździe trakcyjnym lub specjalnym tabliczki informującej o państwach członkowskich, w których pojazd trakcyjny lub specjalny uzyskał dopuszczenie do eksploatacji.";

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Dysponenci lub eksploatujący pojazdy kolejowe, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosują te pojazdy do wymagań § 23 i § 26 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OZNAKOWANIE POCIĄGÓW

ORAZ WZORY TABLIC KIERUNKOWYCH I NUMEROWYCH

1. Na rodzaj i numer pociągu składają się następujące oznaczenia:

1) rodzaj pociągu, który określa przewoźnik kolejowy zamawiający trasę jazdy u zarządcy infrastruktury;

2) numer pociągu określany przez zarządcę infrastruktury.

2. Rodzaj, numer i nazwa pociągu powinny być zgodne z:

1) oznaczeniami opublikowanymi w ogólnodostępnym rozkładzie jazdy;

2) rodzajem i numerem pociągu drukowanym na biletach sprzedawanych podróżnym.

3. Nazwę pociągu - jeżeli ona występuje - określa przewoźnik. Nazwę pociągu należy umieścić na tablicy kierunkowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonując ją dużymi literami, pogrubioną kursywą, pismem pochyłym, bez używania cudzysłowów.

4. Rodzaj i numer pociągu oraz jego nazwa mogą być oddzielone poziomą linią od reszty informacji zawartych na tablicy kierunkowej.

5. Nazwy stacji początkowej i końcowej umieszcza się pod rodzajem, numerem i nazwą pociągu, odpowiednio w lewym górnym i prawym dolnym rogu wolnego pola tablicy kierunkowej. Nazwy te należy wykonać dużymi, pogrubionymi literami.

6. Nazwy stacji pośrednich umieszcza się w pozostałym wolnym miejscu tablicy w następującej kolejności:

1) w ruchu krajowym - nazwy stacji w miastach wojewódzkich, a w ruchu międzynarodowym - nazwy stacji w stolicach państw lub miastach odpowiadających miastom wojewódzkim;

2) nazwy większych stacji węzłowych - w miarę wolnego miejsca;

3) nazwy pozostałych stacji i przystanków - w miarę wolnego miejsca.

W miarę możliwości należy ograniczyć skróty, przy czym nie należy stosować skrótów nazw miejscowości, z wyjątkiem miejscowości o nazwach dwu- lub więcejwyrazowych. Nazwy stacji pośrednich i przystanków są oddzielone od siebie dywizami i w miarę możliwości nie należy ich dzielić między wiersze.

7. Jeżeli do danej stacji możliwy jest dojazd kilkoma trasami, to na tablicy kierunkowej należy podać w pierwszej kolejności stacje i przystanki nieleżące na wspólnych odcinkach tras.

8. W przypadku pociągu łączonego, którego poszczególne części realizują odmienne trasy przejazdu, dopuszcza się oznakowanie pociągu kilkoma numerami i nazwami pociągów.

9. Na tablicach kierunkowych umieszczanych na czole pojazdu prowadzącego pociąg należy wskazać rodzaj i numer pociągu oraz stację docelową. Dopuszcza się również stosowanie tego sposobu oznakowania w pociągach towarowych.

10. Dopuszcza się oznakowanie tras pociągów za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr. Tablice kierunkowe umieszczone na pojazdach kolejowych kursujących na tak oznakowanych trasach muszą zawierać wymienione symbole oznakowania trasy oraz stację docelową.

11. Elektroniczne tablice kierunkowe i numerowe zewnętrzne, umieszczane na wagonach pociągów, należy wykonać tak, aby:

1) numer i rodzaj pociągu oraz jego nazwa - jeżeli ona występuje - były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 1-4;

2) stacje początkowa i końcowa były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 5;

3) wszystkie stacje i przystanki były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 6 i 7;

4) przez cały czas jazdy pociągu wyświetlana była pełna informacja o trasie jazdy albo wyświetlanie informacji odbywało się, gdy pociąg porusza się z prędkością mniejszą niż 30 km/h.

12. W przypadku elektronicznych tablic kierunkowych dopuszcza się podawanie na nich informacji:

1) w formie tekstu zmiennego lub przewijającego się od prawej do lewej, z wyłączeniem informacji o numerze i rodzaju pociągu oraz jego nazwie;

2) rezygnując z wykorzystania czcionki pogrubionej lub kursywy;

3) ograniczonych do części trasy pociągu, jaka pozostała do pokonania;

4) o godzinie przyjazdu lub odjazdu pociągu ze stacji i przystanków pośrednich;

5) innych niż wymagane rozporządzeniem, wyłącznie na tablicach wewnętrznych, pod warunkiem że informacje o pociągu będą miały pierwszeństwo.

13. Na elektronicznej tablicy kierunkowej wewnętrznej podawane są naprzemiennie następujące informacje:

1) rodzaj, numer i nazwa pociągu - jeżeli ona występuje;

2) nazwy stacji początkowej i końcowej;

3) nazwy stacji i przystanków pośrednich oraz - opcjonalnie - godzina przyjazdu lub odjazdu pociągu, a także nazwa najbliższej stacji lub przystanku;

4) przed przybyciem do kolejnej stacji lub przystanku - naprzemiennie:

a) wyraz "Przystanek:" albo "Stacja:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa stacji lub przystanku, do którego zbliża się pociąg, wraz z - opcjonalnie - godziną przyjazdu lub odjazdu pociągu,

b) opcjonalnie: wyraz "Połączenia:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwy miejscowości, do których w najbliższym czasie odjadą pociągi, wraz z ich godziną odjazdu;

5) po odjeździe pociągu - wyrazy: "Następny przystanek:" lub "Następna stacja:", umieszczone po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa najbliższej stacji lub przystanku wraz z - opcjonalnie - godziną przyjazdu lub odjazdu pociągu.

14. W przypadku pociągu z rezerwacją miejsc numer wagonu w składzie pociągu lub numer kursu wagonu w pociągu międzynarodowym wyświetlany jest w sposób ciągły.

15. Tablica kierunkowa elektroniczna lub wykonana techniką malarską albo poligraficzną, umieszczana na ścianie czołowej pojazdu, z którego odbywa się sterowanie ruchem pociągu metra, powinna spełniać wymagania, o których mowa w ust. 9 i 10, z tym że:

1) tablice kierunkowe powinny być umieszczone również na ścianie czołowej ostatniego pojazdu w składzie pociągu;

2) tablice kierunkowe umieszczone na ścianach czołowych wagonu prowadzącego i końcowego powinny podawać tę samą stację docelową;

3) informacja o numerze pociągu może być zastąpiona numerem obiegu;

4) miejsce umieszczenia tablicy, o której mowa w pkt 3, określa przewoźnik metra.

16. Na tablicy kierunkowej wewnętrznej umieszczonej w pojeździe metra powinna być podawana informacja dotycząca następnego miejsca zatrzymania pociągu w sposób określony na rys. 5 lit. f, a ponadto mogą być naprzemiennie podawane następujące informacje:

1) data i godzina;

2) nazwa stacji końcowej;

3) przed przybyciem do kolejnej stacji - wyraz "Stacja:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronic lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa stacji, do której zbliża się pociąg.

a)

wzór

b)

wzór

c)

wzór

Rys. 1. Wzory wykonania tablic kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w przewozach międzywojewódzkich, wykonanych techniką malarską lub poligraficzną:

a) w pociągu TLK,

b) w pociągu EIC,

c) w pociągu o relacji mieszanej, jadącym na części trasy jako pośpieszny, a na części - jako osobowy.

a)

wzór

b)

wzór

Rys. 2. Wzory wykonania tablic kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w przewozach międzywojewódzkich i wojewódzkich, wykonanych techniką malarską lub poligraficzną, kursujących różnymi trasami między tymi samymi miejscowościami.

a)

wzór

b)

wzór

c)

wzór

d)

wzór

Rys. 3. Wzory wykonania tablic kierunkowych zewnętrznych stosowanych w pociągach kursujących w komunikacji miejskiej lub na trasach oznakowanych za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr, wykonanych techniką malarską, poligraficzną lub tablic elektronicznych:

a), b) kursujących różnymi trasami do tej samej miejscowości; tablice umieszcza się na ścianach czołowych w obu końcach pociągu,

c) na ściśle określonej trasie oznaczonej literą lub literą i cyfrą z podaniem stacji docelowej,

d) na ściśle określonej trasie oznaczonej cyframi, z podaniem stacji docelowej.

Uwaga. Tablice umieszcza się na ścianach bocznych wagonów i ścianach czołowych w obu końcach pociągu. Tablice pokazane na rys. a lub b umieszcza się w obu końcach pociągu metra.

wzór

Rys. 4. Wzór wykonania elektronicznych tablic kierunkowych i numerowych, wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w przewozach międzywojewódzkich i wojewódzkich.

a)

wzór

b)

wzór

c)

wzór

d)

wzór

e)

wzór

f)

wzór

Rys. 5. Przykład informacji wyświetlanych na elektronicznej tablicy kierunkowej wewnętrznej umieszczanej w korytarzu lub przedziale dla pasażerów:

a) numer i nazwa pociągu,

b) nazwy stacji początkowej i docelowej,

c) przewijający się tekst z nazwami stacji pośrednich oraz godziną przyjazdu i odjazdu pociągu,

d) nazwa stacji, do której zbliża się pociąg, z godziną przyjazdu i odjazdu pociągu,

e) sposób opcjonalnego wyświetlania połączeń kolejowych, z jakich podróżni mogą skorzystać na najbliższej stacji lub przystanku,

f) sposób wyświetlenia informacji o następnym przystanku po odjeździe pociągu.

Uwaga 1. W pociągach metra stosuje się podstawowo wzór określony na rys. f, natomiast wzory podane na rysunkach b i d można stosować opcjonalnie.

Uwaga 2. Podawanie informacji o godzinie przyjazdu lub odjazdu pociągu, a także o połączeniach do innych miejscowości jest opcjonalne.

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).