Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.722

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (Dz. U. poz. 515, z 2010 r. poz. 1776, z 2012 r. poz. 429 oraz z 2015 r. poz. 2034) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem regionalnych programów Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna są wykazywane oddzielnie dla każdego oddziału terenowego.";

2) w § 5b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem regionalnych programów Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna są wykazywane oddzielnie dla każdego oddziału terenowego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.