Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1149 i 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1906) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki dokonuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne związane z wyborem firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego ponoszą jednostki.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).