§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2015.2257 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2257

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1370) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2a uchyla się ust. 2;
2)
w § 3:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwisko i imię (imiona),",

uchyla się pkt 13,
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) oznaczenie aktu stanu cywilnego i datę rejestracji zgonu w rejestrze stanu cywilnego oraz nazwę urzędu, który zgon zarejestrował lub numer, datę i wystawcę innego dokumentu, z którego pochodzą dane dotyczące osoby pochowanej,",

po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) informację o zgłoszeniu zgonu i datę zgłoszenia, jeżeli w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku dziecka martwo urodzonego w księdze, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 7-12 i 14.

1b. W przypadku osób o nieustalonej tożsamości w księdze, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się dane, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 8-12, 14 i 15.",

c)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Księga, o której mowa w ust. 1, zawiera również:

1) imiona i nazwiska - w odniesieniu do osób uprawnionych do pochowania zwłok,

2) oznaczenie organu lub innego podmiotu - w odniesieniu do obowiązanych lub uprawnionych do pochowania zwłok.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, 14 i 15, wpisywane są na podstawie karty zgonu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do pochowania zwłok.",

d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Na wniosek osoby, organu lub innego podmiotu uprawnionych lub obowiązanych do pochowania zwłok księga, o której mowa w ust. 1, podlega uzupełnieniu:

1) w przypadku dziecka martwo urodzonego, po okazaniu odpisu aktu urodzenia, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 14, a jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony, dane o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzupełnia się na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców,

2) w przypadku osoby o nieustalonej tożsamości, na podstawie przedłożonego odpisu aktu zgonu, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 14,

3) w przypadku niezidentyfikowanych zwłok, których tożsamość została następnie ustalona, na podstawie okazanego odpisu aktu zgonu, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 7 i 14.";

3)
w § 4:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nazwisko i imię (imiona) osoby lub osób pochowanych w grobie,",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Księga grobów prowadzona jest dla wszystkich grobów, a dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich zmarłych osób pochowanych w danym grobie, których tożsamość została ustalona.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku dziecka martwo urodzonego, którego dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostały uzupełnione, wpisuje się imiona i nazwiska rodziców.";

4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:

1) nazwisko i imię (imiona) osoby pochowanej na cmentarzu,

2) miejsce pochowania,

3) numer ewidencyjny.

2. W przypadku dziecka martwo urodzonego, którego dane wskazane w ust. 1 pkt 1 nie zostały uzupełnione, wpisuje się imię i nazwisko matki.";

5)
w § 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpisy w księgach cmentarnych dokonywane są pismem ręcznym w sposób staranny, czytelny i trwały. Pisownia poszczególnych wyrazów nie może budzić wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną, a w zakresie danych dotyczących osoby pochowanej - z dokumentami stanowiącymi podstawę ich wpisania.",

b)
uchyla się ust. 2 i 3;
6)
uchyla się § 10;
7)
w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do ksiąg cmentarnych prowadzonych w systemie informatycznym przepisy § 9 ust. 1, § 11 i § 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.".