Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym 2

Na podstawie art. 92 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym (Dz. U. poz. 182) w załączniku w tabeli w części C. Rośliny pastewne dotyczącej Wiechlinowatych - Poaceae (Gramineae) poz. 27 otrzymuje brzmienie:
27Życica mieszańcowa (syn. rajgras oldenburski)Lolium x hybridum Hausskn
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2016/2109 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia nowych gatunków oraz nazwy botanicznej gatunku Lolium x boucheanum Kunth (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 59).