Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.742

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego (Dz. U. poz. 1311) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej";

2) użyte w § 1 oraz w § 3 w pkt 1 wyrazy "funkcjonariusza celnego" zastępuje się wyrazami "funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej ";
3) w § 3:
a) uchyla się pkt 3,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) opinie służbowe i oceny okresowe wraz ze złożonymi od nich środkami odwoławczymi oraz rozstrzygnięciami podjętymi przez kierownika jednostki organizacyjnej, w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379 i 708), zwanego dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej";",

c) w pkt 9 wyrazy "Służbie Celnej" zastępuje się wyrazami "Służbie Celno-Skarbowej",
d) w pkt 19 wyrazy "Służbie Celnej" zastępuje się wyrazami "Służbie Celno-Skarbowej";
4) użyte w § 3 w pkt 22 oraz w § 6 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "kierownik urzędu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "kierownik jednostki organizacyjnej".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).