§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na... - Dz.U.2020.330 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.330

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej (Dz. U. poz. 1850) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość dotacji dla uczelni na zadania, o których mowa w ust. 1, jest ustalana według algorytmu:

gdzie:

Dni - oznacza wysokość dotacji dla i-tej uczelni,

F - oznacza kwotę przyjętą do obliczania dotacji dla uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w zależności od przynależności i-tej uczelni odpowiednio do uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w danym roku,

Si - oznacza składnik studencki i-tej uczelni,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w zależności od przynależności i-tej uczelni odpowiednio do uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych.";

2)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Składnik doktorancki i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

Di = 3,6Ln1,i + 2,9Ln2,i + l,4Ln3,i

gdzie:

Ln1,i - oznacza liczbę doktorantów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej,

Ln2,i. - oznacza liczbę doktorantów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej,

Ln3,i - oznacza liczbę doktorantów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej.".