Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w... - Dz.U.2022.1482 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1482

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i 1056) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) zespole - rozumie się przez to zespół, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa, w tym szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżowa szkoła I stopnia, niebędące przedszkolami lub szkołami specjalnymi, lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży.";

2)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
w ust. 2 w pkt 4 waga P12 otrzymuje brzmienie:

"P12= 0,400 dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych i branżowych szkołach II stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia, niebędącej szkołą specjalną, dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy, w szkołach policealnych i dotychczasowych szkołach policealnych, niebędących szkołami specjalnymi, oraz dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne) - N12,i, ",

b)
po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

"7b. Środki zwiększające część oświatową subwencji ogólnej, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwane dalej "drugą ogólną kwotą korygującą", są dzielone między jednostki samorządu terytorialnego. Druga kwota korygująca dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KK2i - druga kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego zaokrąglona do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych,

2) KK2 - druga ogólna kwota korygująca,

3) Upd2,i - druga dodatkowa przeliczeniowa liczba uczniów ogółem w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2021 r., obliczana według wzoru:

Upd2,i = Wa,i ‧ (Uu2,i + Uz2,i)

gdzie:

Wa,i- wskaźnik obliczony w sposób określony w ust. 7a, z tym że nie bierze się pod uwagę danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 10 października 2021 r.,

Uu2,i- druga uzupełniająca liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona według wzoru:

Uu2,i = PA ‧ NA,i + PB ‧ NB,i + ...+ PE ‧ NE,i

gdzie:

- PA do PE oznaczają wagi,

- NA do NE oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od l do Ls,

określone następująco:

PA= 1,600 dla uczniów w zespołach oraz szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży, niewchodzących w skład zespołu, w których łączna liczba dzieci i uczniów jest równa lub wyższa 1 i nie przekracza 60, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NA,i,

PB= 1,000 dla uczniów w zespołach oraz szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży, niewchodzących w skład zespołu, w których łączna liczba dzieci i uczniów wynosi powyżej 60 i nie przekracza 150, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NB,i,

PC= 0,400 dla uczniów w zespołach oraz szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży, niewchodzących w skład zespołu, w których łączna liczba dzieci i uczniów wynosi powyżej 150 i nie przekracza 250, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NC,i,

PD= 0,130 dla uczniów w zespołach oraz szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży, niewchodzących w skład zespołu, w których łączna liczba dzieci i uczniów wynosi powyżej 250 i nie przekracza 350, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - ND,i,

PE= 0,050 dla uczniów w zespołach oraz szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży, niewchodzących w skład zespołu, w których łączna liczba dzieci i uczniów wynosi powyżej 350, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NE,i,

Uz2,i- druga przeliczeniowa liczba dzieci w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona według wzoru:

Uz2,i = PF ‧ NF,i + PG ‧ NG,i + ...+ PO ‧ NO,i

gdzie:

- PF do PO oznaczają wagi,

- NF do NO oznaczają przypisane wagom liczebności dzieci w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od l do Ls,

określone następująco:

PF= 1,600 dla dzieci w przedszkolach wchodzących w skład zespołu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, niebędących przedszkolami lub szkołami specjalnymi, w których łączna liczba dzieci i uczniów w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, wchodzącej w skład zespołu i szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niewchodzącej w skład zespołu jest równa lub wyższa 1 i nie przekracza 60, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NF,i,

PG= 1,000 dla dzieci w przedszkolach wchodzących w skład zespołu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, niebędących przedszkolami lub szkołami specjalnymi, w których łączna liczba dzieci i uczniów w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, wchodzącej w skład zespołu i szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niewchodzącej w skład zespołu wynosi powyżej 60 i nie przekracza 150, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NG,i,

PH= 0,400 dla dzieci w przedszkolach wchodzących w skład zespołu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, niebędących przedszkolami lub szkołami specjalnymi, w których łączna liczba dzieci i uczniów w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, wchodzącej w skład zespołu i szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niewchodzącej w skład zespołu wynosi powyżej 150 i nie przekracza 250, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NH,i,

PI= 0,130 dla dzieci w przedszkolach wchodzących w skład zespołu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, niebędących przedszkolami lub szkołami specjalnymi, w których łączna liczba dzieci i uczniów w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, wchodzącej w skład zespołu i szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niewchodzącej w skład zespołu wynosi powyżej 250 i nie przekracza 350, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NI,i,

PJ= 0,050 dla dzieci w przedszkolach wchodzących w skład zespołu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, niebędących przedszkolami lub szkołami specjalnymi, w których łączna liczba dzieci i uczniów w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, wchodzącej w skład zespołu i szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niewchodzącej w skład zespołu wynosi powyżej 350, z uwzględnieniem łącznej liczby dzieci i uczniów obliczonej zgodnie z ust. 31 lub 32 - NJ,i,

PK= 1,700 dla dzieci w przedszkolach niewchodzących w skład zespołu, niebędących przedszkolami specjalnymi, w których liczba dzieci jest równa lub wyższa 1 i nie przekracza 75 - NK,i,

PL= 1,300 dla dzieci w przedszkolach niewchodzących w skład zespołu, niebędących przedszkolami specjalnymi, w których liczba dzieci wynosi powyżej 75 i nie przekracza 150 - NL,i,

PM= 0,700 dla dzieci w przedszkolach niewchodzących w skład zespołu, niebędących przedszkolami specjalnymi, w których liczba dzieci wynosi powyżej 150 i nie przekracza 250 - NM,i,

PN= 0,400 dla dzieci w przedszkolach niewchodzących w skład zespołu, niebędących przedszkolami specjalnymi, w których liczba dzieci wynosi powyżej 250 i nie przekracza 350 - NN,i,

PO= 0,300 dla dzieci w przedszkolach niewchodzących w skład zespołu, niebędących przedszkolami specjalnymi, w których liczba dzieci wynosi powyżej 350 - NO,i,

4) Upd2 - suma drugiej dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów ogółem Upd2,i dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, obliczana według wzoru:

gdzie Upd2, i jest obliczane w sposób określony w pkt 3

- oraz indeks i wynosi: od 1 do Ls.",

c)
dodaje się ust. 31 i 32 w brzmieniu:

"31. Przy obliczaniu określonej w ust. 7b liczebności NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ przeliczanych wagami PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ w i-tej jednostce samorządu terytorialnego łączną liczbę dzieci i uczniów w szkołach podstawowych oblicza się jako sumę liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i liczby uczniów szkół podstawowych, a w przypadku szkół podstawowych, którym są podporządkowane szkoły filialne, o których mowa w art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, do łącznej liczby dzieci i uczniów wlicza się także liczbę dzieci i uczniów w szkołach filialnych i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach filialnych.

32. Przy obliczaniu określonej w ust. 7b liczebności NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ przeliczanych wagami PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ w i-tej jednostce samorządu terytorialnego łączną liczbę dzieci i uczniów w zespołach oblicza się jako sumę liczby dzieci i uczniów odpowiednio w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach lub branżowych szkołach I stopnia, niebędących przedszkolami lub szkołami specjalnymi, i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży, które wchodzą w skład zespołów. W przypadku gdy w skład zespołu wchodzi:

1) szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do łącznej liczby dzieci i uczniów w zespole wlicza się także liczbę dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w tej szkole;

2) szkoła podstawowa, której jest podporządkowana szkoła filialna, o której mowa w art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, do łącznej liczby dzieci i uczniów w zespole wlicza się także liczbę dzieci i uczniów w szkole filialnej i oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole filialnej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 2 lit. a z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).