Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1662

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. poz. 2446) w załączniku po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustalona w sposób określony w ust. 7, ulega zwiększeniu o środki, zwane dalej "ogólną kwotą korygującą".

Ogólna kwota korygująca, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, KK jest dzielona między jednostki samorządu terytorialnego. Kwota korygująca KKi dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KKi - kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych;

2) KK - ogólna kwota korygująca, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

3) Ut,i - dodatkowa przeliczeniowa liczba uczniów w publicznych szkołach i placówkach w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r., obliczana według wzoru:

Ut,i = Upp,i + Nm,i ꞏ Pm ꞏ Wa,i + Es,i ꞏ Ps

gdzie:

Upp,i - przeliczeniowa liczba uczniów ogółem w publicznych szkołach i placówkach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczana według wzoru:

Upp,i = Wa,i ꞏ (Ur,i + Uu,i + Uz,i)

gdzie:

Wa,i - wskaźnik obliczony w sposób określony w ust. 2 pkt 6, z uwzględnieniem średniego wynagrodzenia nauczycieli ustalonego w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwiększonego o 9,6%; przy obliczaniu wskaźnika bierze się pod uwagę wyłącznie liczbę uczniów publicznych szkół, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w publicznych szkołach oraz liczbę dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego Lw,i i Li,

Ur,i - statystyczna liczba uczniów obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 3 w publicznych szkołach i publicznych placówkach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

Uu,i - uzupełniająca liczba uczniów obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 4 w publicznych szkołach i publicznych placówkach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

Uz,i - przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 5 w publicznych szkołach, publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i publicznych placówkach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

Nm,i - liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych liceach ogólnokształcących, w publicznych technikach, w publicznych branżowych szkołach I stopnia, uczniów klas dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w publicznej branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem uczniów przeliczanych wagami P22, P23 i P24 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych), ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r., w których iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, spełniającej kryterium ustalone w następujący sposób: dochody wyliczone odrębnie dla gminy, powiatu i województwa, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju; podstawę do wyliczenia dochodów stanowią w odniesieniu do:

1) gmin - dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, za 2017 r. ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29 tej ustawy, ustalone na 2019 r.,

2) powiatów - dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, za 2017 r. ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30 tej ustawy, ustalone na 2019 r.,

3) województw - dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, za 2017 r. ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, powiększone o część wyrównawczą i część regionalną subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 70a tej ustawy, ustalone na 2019 r.;

w celu wyznaczenia ilorazu liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole, liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

1) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

2) uczniów szkół i oddziałów specjalnych,

Pm - waga o wartości 1,352 dla uczniów publicznych szkół podstawowych, uczniów publicznych liceów ogólnokształcących, uczniów publicznych techników, uczniów publicznych branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w publicznej branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem uczniów przeliczanych wagami P22, P23 i P24 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych), ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r., oznaczonych Nm,i,

Es,i - liczba nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, w łącznym wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, z wyłączeniem liczby nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r. w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Ps - waga o wartości 9,8 dla nauczycieli oznaczonych Es,i;

4) Ut - suma liczby uczniów Ut,i dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, obliczana według wzoru:

gdzie Ut,i jest obliczane w sposób określony w pkt 3.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).