§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu... - Dz.U.2018.153 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.153

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. poz. 286) w § 2:
1)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami (pławami), z tym że:";

2)
w ust. 3:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m należy oznaczyć głębokość wody poprzez:",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zamieszczenie tabliczek informujących o głębokości wody na pomostach lub bojach - w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.".