Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

Na podstawie art. 43c § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. poz. 1698) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osoby upoważnione mogą żądać od skazanego wyjaśnień również przy użyciu rejestratora przenośnego. W przypadku nieodebrania połączenia przychodzącego do rejestratora przenośnego w systemie komunikacyjno - monitorującym pozostawia się adnotację o czasie nieodebranego połączenia.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.