Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.518

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków

Na podstawie art. 289 ust. 11 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków (Dz. U. z 2017 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, za który jest należna składka, były uczestnikami systemu ochrony instytucjonalnej, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449), przy wyliczaniu składki zgodnie z ust. 2, jest stosowana ulga polegająca na obniżeniu o 80% całkowitej wagi ryzyka, o której mowa w ust. 1, zgodnie z częścią A pkt 6 lub częścią B pkt 3 załącznika do rozporządzenia.";

2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części A:
w pkt 1, dla wskaźnika "Wskaźnik jakości kredytów", w kolumnie "WZÓR/OPIS", definicja "kredyty zagrożone" otrzymuje brzmienie:

"kredyty zagrożone:

– dla podmiotów stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (Faza 3), w przypadku wystąpienia jednego lub więcej zdarzeń, o których mowa w Załączniku A MSSF9;

– dla podmiotów stosujących Polskie Standardy Rachunkowości (PSR) - ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do grupy zagrożonych.",

w pkt 6 w ppkt 1 definicja "Ui" otrzymuje brzmienie:

"Ui = procentowy poziom ulgi z tytułu przynależności banku "i" do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Przyjmuje wartość 80% dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, za który należna jest składka, należały do IPS, oraz wartość 0 dla pozostałych banków.",

b) w części B w pkt 3 w ppkt 1 definicja "Ui" otrzymuje brzmienie:

"Ui = procentowy poziom ulgi z tytułu przynależności banku "i" do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Przyjmuje wartość 80% dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, w którym Rada Funduszu zobowiązała podmioty do wniesienia składek nadzwyczajnych, należały do IPS, oraz wartość 0 dla pozostałych banków.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1495, 1655, 1798, 2020 i 2217.