Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2459

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624 i 2290) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. poz. 1354) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Dla benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 98 minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 60 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.

2. Dla benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 95 minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 200 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.

3. Dla oleju napędowego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 200 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wzory stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sporządzenia rocznych zbiorczych raportów za rok 2017.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

1.Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport.

Rok, którego dotyczy raport

Data sporządzenia raportu

Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu

Adres instytucji

Nr telefonu:

Adres e-mail:

2.Opis krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w tym informacje

o okresach monitorowania, sposobie podziału terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

organizacji kontroli.

3.Lista wszystkich gatunków paliw ciekłych, biopaliw ciekłych nieflotowych, gazu skroplonego

(LPG) oraz sprężonego gazu ziemnego (CNG), wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju

oraz informacje dotyczące ich ilości.

4.Liczba skontrolowanych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie

wytwarzania paliw, transportowania paliw oraz magazynowania paliw, a także stacji

paliwowych i stacji zakładowych oraz hurtowni paliw - z uwzględnieniem gatunków paliw

oraz województw.

5.Informacje dotyczące geograficznej dostępności benzyn silnikowych i oleju napędowego

o zawartości siarki nieprzekraczającej 10 mg/kg.

6.1.Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych

i biopaliw ciekłych, wytwarzanych, magazynowanych, wprowadzonych do obrotu,

gromadzonych w stacjach zakładowych oraz biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych

flotach, których kontrola odbyła się u przedsiębiorców wylosowanych przez Zarządzającego

systemem, a także liczby skontrolowanych przedsiębiorców wymienionych w pkt 4, stacji

paliwowych i stacji zakładowych oraz hurtowni paliw w poszczególnych miesiącach (zgodnie

ze wzorem określonym w tabelach 6.1.1 - 6.1.12).

6.2.Informacje dotyczące wyników kontrolowania jakości gazu skroplonego (LPG) oraz

sprężonego gazu ziemnego (CNG), wytwarzanych, magazynowanych, wprowadzanych do

obrotu, gromadzonych w stacjach zakładowych, których kontrola odbyła się u

przedsiębiorców wyznaczonych przez Zarządzającego systemem, a także liczby

skontrolowanych przedsiębiorców wymienionych w pkt 4, stacji paliwowych, stacji

zakładowych oraz hurtowni paliw w poszczególnych miesiącach (zgodnie ze wzorem

określonym w tabelach 6.2.1 i 6.2.2).

7.Informacje dotyczące wyników kontrolowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu

skroplonego (LPG) oraz sprężonego gazu ziemnego (CNG), wytwarzanych,

transportowanych, magazynowanych, wprowadzonych do obrotu, gromadzonych w stacjach

zakładowych oraz biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach, a także biopaliw

ciekłych wytwarzanych przez rolników na własny użytek, których kontrola odbyła się w

przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliw lub zaistnienia okoliczności

wskazujących na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości paliw.

8.Dodatkowe informacje, które nie zostały ujęte w pkt 1-7, w szczególności dotyczące działań

podjętych przez Inspekcję Handlową, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli paliwa

niewłaściwej jakości.

9.Wnioski wynikające z raportu dotyczące dalszego funkcjonowania Systemu.

6.1.1.Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości

benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7% (m/m) o

badawczej liczbie oktanowej RON 98, stosowanych w pojazdach wyposażonych

w silniki z zapłonem iskrowym.

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek benzyny

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy1)

Metoda

badawcza2)

Według przepisów krajowych

Według dyrektywy

98/70/WE

Liczba

skontrolowa-

nych

obiektów3)

min

max

średnia

Odchylenie standardowe

min

max

min

max

metoda

rok

Liczba oktanowa badawcza,

RON

-

98,0

-

95,0

-

Liczba oktanowa motorowa,

MON

-

88,0

-

85,0

-

Zawartość ołowiu

mg/l

-

5,0

-

5,0

Gęstość w temperaturze

15°C

kg/m3

720

775

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

-

10

Okres indukcyjny

minuty

360

-

Zawartość żywic obecnych

(po przemyciu

rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

-

5

Badanie działania

korodującego na płytkach z

miedzi (3 h w temp. 50°C)

klasa

korozji

klasa 1

Wygląd

jasna i przezroczysta

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

-

2,0

Zawartość węglowodorów

typu:

- olefinowego

- aromatycznego

% (V/V)

% (V/V)

-

18,0

35,0

-

-

18,0

35,0

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,0

-

1,0

Zawartość tlenu

% (m/m)

-

2,7

-

2,7

Zawartość związków organicznych zawierających tlen:

- metanol

- etanol

- alkohol izopropylowy

- alkohol tert-butylowy

- alkohol izobutylowy

- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w

cząsteczce)

- inne związki organiczne

zawierające tlen4)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

3

10

12

15

15

22

15

Zawartość

objętościowa w

produkcie

komponowania

ograniczona

maksymalną

zawartością

tlenu 2,7%

(m/m)

Prężność par, VP

kPa

45,0;45,0;60,05)

60,0;90,0;90,05)

-

60,06)

Destylacja:

- do temperatury 70°C

odparowuje

% (V/V)

20,0;20,0;22,05)

48,0;50,0;50,05)

- do temperatury 100°C

odparowuje

% (V/V)

46,0

71,0

46,0

-

- do temperatury 150°C

odparowuje

% (V/V)

75,0

-

75,0

-

Temperatura końca destylacji

°C

-

210

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

-

2

Indeks lotności, LVI

-

11507)

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca3)

Razem

1)Wartości podane w specyfikacji są "wartościami rzeczywistymi". Dla

ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO

4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z

kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2)Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji

norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych

i stacji zakładowych oraz hurtowni.

4)Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca

wrzenia nie wyższej niż 210°C.

5)Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

6)Wartość dotyczy okresu letniego.

7)Wartość dotyczy okresu przejściowego.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.2.Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości

benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7% (m/m) o

badawczej liczbie oktanowej RON 95, stosowanych w pojazdach wyposażonych

w silniki z zapłonem iskrowym.

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek benzyny

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy1)

Metoda

badawcza2)

Według przepisów krajowych

Według dyrektywy

98/70/WE

Liczba

skontrolowa-

nych

obiektów3)

min

max

średnia

Odchylenie standardowe

min

max

min

max

metoda

rok

Liczba oktanowa badawcza,

RON

95,0

-

95,0

-

Liczba oktanowa motorowa,

MON

85,0

-

85,0

-

Zawartość ołowiu

mg/l

-

5,0

-

5,0

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/m3

720

775

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

-

10

Okres indukcyjny

minuty

360

-

Zawartość żywic obecnych

(po przemyciu

rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

-

5

Badanie działania

korodującego

na płytkach miedzi

(3 h w temperaturze 50°C)

klasa

korozji

klasa 1

Wygląd

jasna i przezroczysta

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

-

2,0

Zawartość węglowodorów typu:

- olefinowego

- aromatycznego

% (V/V)

% (V/V)

-

-

18,0

35,0

-

-

18,0

35,0

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,0

-

1,0

Zawartość tlenu

% (m/m)

-

2,7

-

2,7

Zawartość związków organicznych zawierających

tlen:

- metanol

- etanol

- alkohol izopropylowy

- alkohol tert-butylowy

- alkohol izobutylowy

- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w cząsteczce)

- inne związki organiczne

zawierające tlen4)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

3

10

12

15

15

22

15

Zawartość

objętościowa w

produkcie

komponowania

ograniczona

maksymalną

zawartością

tlenu 2,7%

(m/m)

Prężność par, VP

kPa

45,0;45,0;60,05)

60,0;90,0;90,05)

-

60,06)

Destylacja:

- do temperatury 70°C

odparowuje

% (V/V)

20,0;20,0;22,05)

48,0;50,0;50,05)

- do temperatury 100°C

odparowuje

% (V/V)

46,0

71,0

46,0

-

- do temperatury 150°C

odparowuje

% (V/V)

75,0

-

75,0

-

Temperatura końca destylacji

°C

-

210

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

-

2

Indeks lotności, LVI

-

11507)

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca3)

Razem

1)Wartości podane w specyfikacji są "wartościami rzeczywistymi". Dla

ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO

4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z

kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2)Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji

norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych

i stacji zakładowych oraz hurtowni.

4)Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca

wrzenia nie wyższej niż 210°C.

5)Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

6)Wartość dotyczy okresu letniego.

7)Wartość dotyczy okresu przejściowego.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.3. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości

benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7% (m/m) o

badawczej liczbie oktanowej RON 98, stosowanych w szczególności w

pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki

z zapłonem iskrowym.

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek benzyny

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy1)

Metoda

badawcza2)

Według przepisów krajowych

Według dyrektywy

98/70/WE

Liczba

skontrolowa-

nych

obiektów3)

min

max

średnia

Odchylenie standardowe

min

max

min

max

metoda

rok

Liczba oktanowa badawcza,

RON

-

98,0

-

95,0

-

Liczba oktanowa motorowa,

MON

-

88,0

-

85,0

-

Zawartość ołowiu

mg/l

-

5,0

-

5,0

Gęstość w temperaturze

15°C

kg/m3

720

775

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

-

10

Okres indukcyjny

minuty

360

-

Zawartość żywic obecnych

(po przemyciu

rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

-

5

Badanie działania

korodującego na płytkach z

miedzi (3 h w temp. 50°C)

klasa

korozji

klasa 1

Wygląd

jasna i przezroczysta

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

-

2,0

Zawartość węglowodorów typu:

- olefinowego

- aromatycznego

% (V/V)

% (V/V)

-

-

18,0

35,0

-

-

18,0

35,0

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,0

-

1,0

Zawartość tlenu

% (m/m)

-

3,7

-

3,7

Zawartość związków organicznych zawierających

tlen:

- metanol

- etanol

- alkohol izopropylowy

- alkohol tert-butylowy

- alkohol izobutylowy

- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w

cząsteczce)

- inne związki organiczne

zawierające tlen4)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

-

-

-

-

-

-

-

3

10

12

15

15

22

15

-

-

-

-

-

-

-

3

10

12

15

15

22

15

Prężność par, VP

kPa

45,0;45,0;60,05)

60,0;90,0;90,05)

-

60,06)

Destylacja:

- do temperatury 70°C

odparowuje

% (V/V)

22,0;24,0;24,05)

50,0;52,0;52,06)

- do temperatury 100°C

odparowuje

% (V/V)

46,0

72,0

46,0

-

- do temperatury 150°C

odparowuje

% (V/V)

75,0

-

75,0

-

Temperatura końca

destylacji

°C

-

210

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

-

2

Indeks lotności, LVI

-

11647)

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca3)

Razem

1)Wartości podane w specyfikacji są "wartościami rzeczywistymi". Dla

ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO

4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z

kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2)Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji

norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych

i stacji zakładowych oraz hurtowni.

4)Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca

wrzenia nie wyższej niż 210°C.

5)Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

6)Wartość dotyczy okresu letniego.

7)Wartość dotyczy okresu przejściowego.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.4. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości

benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7% (m/m) o

badawczej liczbie oktanowej RON 95, stosowanych w szczególności w

pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki

z zapłonem iskrowym

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek benzyny

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy1)

Metoda

badawcza2)

Według przepisów krajowych

Według dyrektywy

98/70/WE

Liczba

skontrolowa-

nych

obiektów3)

min

max

średnia

Odchylenie standardowe

min

max

min

max

metoda

rok

Liczba oktanowa badawcza,

RON

95,0

-

95,0

-

Liczba oktanowa motorowa,

MON

85,0

-

85,0

-

Zawartość ołowiu

mg/l

-

5,0

-

5,0

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/m3

720

775

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

-

10

Okres indukcyjny

minuty

360

-

Zawartość żywic obecnych

(po przemyciu

rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

-

5

Badanie działania

korodującego

na płytkach miedzi

(3 h w temperaturze 50°C)

klasa

korozji

klasa 1

Wygląd

jasna i przezroczysta

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

-

2,0

Zawartość węglowodorów typu:

- olefinowego

- aromatycznego

% (V/V)

% (V/V)

-

-

18,0

35,0

-

-

18,0

35,0

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,0

-

1,0

Zawartość tlenu

% (m/m)

-

3,7

-

3,7

Zawartość związków organicznych zawierających

tlen:

- metanol

- etanol

- alkohol izopropylowy

- alkohol tert-butylowy

- alkohol izobutylowy

- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w cząsteczce)

- inne związki organiczne

zawierające tlen4)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

-

-

-

-

-

-

-

3

10

12

15

15

22

15

-

-

-

-

-

-

-

3

10

12

15

15

22

15

Prężność par, VP

kPa

45,0;45,0;60,05)

60,0;90,0;90,05)

-

60,06)

Destylacja:

- do temperatury 70°C

odparowuje

% (V/V)

22,0;24,0;24,05)

50,0;52,0;52,05)

- do temperatury 100°C

odparowuje

% (V/V)

46,0

72,0

46,0

-

- do temperatury 150°C

odparowuje

% (V/V)

75,0

-

75,0

-

Temperatura końca destylacji

°C

-

210

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

-

2

Indeks lotności, LVI

-

11647)

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca3)

Razem

1)Wartości podane w specyfikacji są "wartościami rzeczywistymi". Dla

ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO

4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z

kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2)Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji

norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych

i stacji zakładowych oraz hurtowni.

4)Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca

wrzenia nie wyższej niż 210°C.

5)Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

6)Wartość dotyczy okresu letniego.

7)Wartość dotyczy okresu przejściowego.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.5. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju

napędowego, stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem

samoczynnym

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek oleju napędowego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy1)

Metoda badawcza2)

Według przepisów

krajowych

Według dyrektywy

98/70/WE

Liczba

skontrolo-

wanych

obiektów3)

min

max

średnia

Odchylenie standardowe

min

max

min

max

metoda

rok

Liczba cetanowa

51,0

-

51,0

-

Indeks cetanowy

46,0

-

Gęstość w temperaturze

15°C

kg/m3

8204)

8455)

-

845

Zawartość

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

% (m/m)

-

8,0

-

8,0

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

-

10

Temperatura zapłonu

°C

powyżej 55

-

Pozostałość po koksowaniu

(z 10% pozostałości

destylacyjnej)

% (m/m)

-

0,30

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

-

0,01

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

-

2,0

Zawartość wody

mg/kg

-

200

Zawartość zanieczyszczeń

mg/kg

-

24

Badanie działania

korodującego na miedź (3h

w temp. 50°C)

klasa

klasa 1

Stabilność oksydacyjna

g/m3

-

25

h

206)

-

Smarność, skorygowana

średnica śladu zużycia (WS

1,4) w temperaturze 60°C

µm

-

460

Lepkość w temp. 40°C

mm2/s

2,00

4,50

Skład frakcyjny:

-

360

- do 250°C destyluje7)

% (V/V)

-

<65

- do 350°C destyluje7)

% (V/V)

85

-

- 95% (V/V) destyluje

do temperatury7)

°C

-

360

- do 180° destyluje8)

% (V/V)

-

-

- do 340° destyluje9)

% (V/V)

-

-

Zawartość estrów

metylowych kwasów

tłuszczowych (FAME)

% (V/V)

-

7,0

-

7,0

Temperatura zablokowania

zimnego filtru, CFPP10)

°C

-

0;-10;-2011)

Temperatura mętnienia12)

°C

-

-

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca3)

Razem

1)Wartości podane w specyfikacji są "wartościami rzeczywistymi". Dla

ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO

4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z

kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2)Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji

norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych

i stacji zakładowych oraz hurtowni.

4)Dla oleju napędowego "o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych" - 800 kg/m3.

5)Dla oleju napędowego "o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych" - 840 kg/m3.

6)Dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estrów metylowych

(FAME) jest to dodatkowe wymaganie.

7)Dla oleju napędowego "o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych" - wartości min i max nie określa się.

8)Dla oleju napędowego "o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych" - wartości min nie określa się, wartość max wynosi

10% (V/V).

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

9)Dla oleju napędowego "o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych" - wartość min wynosi 95% (V/V), wartości max nie

określa się.

10)Dla oleju napędowego "o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych" - wartości min nie określa się, wartość max wynosi

-32°C.

11)Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

12)Dla oleju napędowego "o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych" - wartość min nie określa się, wartość max wynosi

-22°C.

6.1.6. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości

benzyn silnikowych zawierających powyżej 10,0% objętościowo

biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eterów1)

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr2)

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów

krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów3)

min

max

średnia

Odchylenie standardowe

min

max

metoda

rok

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca3)

Razem

1)Dotyczy biopaliw ciekłych nieflotowych.

2)Parametry określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań

jakościowych dla biopaliw ciekłych.

3)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych i

stacji zakładowych oraz hurtowni.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.7. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości estru

stanowiącego samoistne paliwo

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa

ciekłego

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów

krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów1)

min

max

średnia

Odchylenie standardowe

min

max

metoda

rok

Zawartość estrów

metylowych kwasów

tłuszczowych (FAME)

% (m/m)

96,5

-

Gęstość w temp. 15°C

kg/m3

860

900

Lepkość w temperaturze

40°C

mm2/s

3,50

5,00

Temperatura zapłonu

°C

101

-

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

Liczba cetanowa

51,0

-

Zawartość popiołu

siarczanowego

% (m/m)

-

0,02

Zawartość wody

mg/kg

-

500

Zawartość

zanieczyszczeń stałych

mg/kg

-

24

Badanie działania

korodującego na miedzi

(3 h w temperaturze

50°C)

stopień

korozji

stopień korozji 1

Stabilność oksydacyjna

w temperaturze 110°C

h

8,0

-

Liczba kwasowa

mg KOH/g

-

0,50

Liczba jodowa

g jodu/ 100g

-

120

Zawartość estru

metylowego

kwasu linolenowego

% (m/m)

-

12,0

Zawartość estrów

metylowych kwasów

polienowych

(zawierających nie mniej

niż cztery wiązania

podwójne)

% (m/m)

-

1

Zawartość alkoholu

metylowego

% (m/m)

-

0,20

Zawartość

monoacylogliceroli

% (m/m)

-

0,70

Zawartość

diacylogliceroli

% (m/m)

-

0,20

Zawartość

triacylogliceroli

% (m/m)

-

0,20

Zawartość wolnego

glicerolu

% (m/m)

-

0,02

Zawartość ogólnego

glicerolu

% (m/m)

-

0,25

Zawartość metali grupy I

(Na + K)

mg/kg

-

5,0

Zawartość metali grupy

II (Ca + Mg)

mg/kg

-

5,0

Zawartość fosforu

mg/kg

-

4,0

Temperatura

zablokowania zimnego

filtru (CFPP)

°C

-

0;-10;-202)

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca3)

Razem

1)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych

i stacji zakładowych oraz hurtowni.

2)Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.8.Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju

napędowego zawierającego 20% estru

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów

krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów1)

min

max

średnia

Odchylenie standardowe

min

max

metoda

rok

Zawartość estrów

metylowych kwasów

tłuszczowych (FAME)

% (V/V)

20 ± 1

Gęstość w temperaturze

15°C

kg/m3

820

860

Zawartość

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

2)

Lepkość w temperaturze

40°C

mm2/s

2,00

4,50

Temperatura zapłonu

°C

powyżej 55

-

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

Pozostałość po

koksowaniu

(z 10% pozostałości

destylacyjnej)

% (m/m)

-

0,30

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

-

0,01

Liczba cetanowa

51,0

-

Indeks cetanowy

46,0

-

Zawartość wody

mg/kg

-

300

Zawartość zanieczyszczeń

stałych

mg/kg

-

24

Badanie działania

korodującego

na miedzi (3 h w

temperaturze 50°C)

klasa

klasa 1

Odporność na utlenianie

g/m3

-

25

Wygląd zewnętrzny

klarowna ciecz bez wody

i osadów

Liczba kwasowa

mg KOH/g

-

0,2

Smarność, skorygowana

średnica śladu zużycia

(WS 1,4) w temperaturze

60°C

µm

-

460

Skład frakcyjny:

- do 250°C destyluje

% (V/V)

-

< 65

- do 350°C destyluje

% (V/V)

85

-

- 95% (V/V) destyluje do

temperatury

°C

-

360

Zawartość wolnego

glicerolu

°C

-

0;-10;-203)

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca1)

Razem

1)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych i

stacji zakładowych oraz hurtowni.

2)Parametr określony w przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla

paliw ciekłych.

3)Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.9. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw

ciekłych, stosowanych w wybranych flotach wyposażonych w silniki z zapłonem

iskrowym, przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa

ciekłego

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów1)

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Badawcza liczba oktanowa,

RON

95,0

-

Motorowa liczba oktanowa,

MON

85,0

-

Gęstość w temperaturze

15°C

kg/m3

720

800

Zawartość ołowiu

mg/l

-

5

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,0

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca1)

Razem

1)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych i

stacji zakładowych oraz hurtowni.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.10. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw

ciekłych z zawartością estru, stosowanych w wybranych flotach wyposażonych w

silniki z zapłonem samoczynnym, przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa

ciekłego

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów

krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów1)

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Liczba cetanowa

51,0

-

Gęstość w temperaturze

15°C

kg/m3

820

900

Zawartość

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

% (m/m)

2)

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca1)

Razem

1)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji

zakładowych oraz hurtowni.

2)Parametr określony w odrębnych przepisach dotyczących wymagań

jakościowych dla paliw ciekłych.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.11. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw

ciekłych, tzw. trójskładnikowych, stosowanych w wybranych flotach wyposażonych w silniki

z zapłonem samoczynnym, przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa

ciekłego

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów1)

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Liczba cetanowa

48,0

-

Gęstość w temperaturze

15°C

kg/m3

820

900

Zawartość

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

% (m/m)

2)

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca1)

Razem

1)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji

zakładowych oraz hurtowni.

2)Parametr określony w odrębnych przepisach dotyczących wymagań

jakościowych dla paliw ciekłych.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.1.12.Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw ciekłych,

stosowanych w wybranych flotach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym,

przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego opartego na bioetanolu

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa

ciekłego

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów1)

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Gęstość w temperaturze

15°C

kg/m3

810

840

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca1)

Razem

1)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji

zakładowych oraz hurtowni.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.2.1. Informacje dotyczące wyników kontrolowania jakości gazu skroplonego

(LPG)

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek paliwa

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów

krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowa-

nych

obiektów1)

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Liczba oktanowa motorowa,

MON

89,0

-

Całkowita zawartość dienów

(łącznie z 1,3-butadienem)

% molowy

-

0,5

Siarkowodór

brak

Całkowita zawartość siarki

(po wprowadzeniu substancji

zapachowej)

mg/kg

-

50

Badanie działania

korodującego na miedzi (1 h

w temperaturze 40°C)

klasa

korozji

klasa 1

Pozostałość po odparowaniu

mg/kg

-

60

Względna prężność par

w temperaturze 40°C

kPa

-

1550

Temperatura, w której

względna prężność par jest

nie mniejsza niż 150 kPa:

- dla okresu zimowego2)

- dla okresu letniego3)

°C

°C

-5

+10

Zawartość wody

Brak wolnej wody

w temperaturze 0°C

Zapach

Nieprzyjemny

i wyczuwalny w powietrzu

przy zawartości

odpowiadającej 20% dolnej

granicy wybuchowości.

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca1)

Razem

1)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych

i stacji zakładowych oraz hurtowni.

2)Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca.

3)Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

6.2.2. Informacje dotyczące wyników kontrolowania jakości sprężonego gazu ziemnego

(CNG)

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek paliwa

Rodzaj kontrolowanych

podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów

krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów1)

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Zawartość siarkowodoru

mg/m3

-

7,0

Zawartość siarki

merkaptanowej

mg/m3

-

16,0

Zawartość siarki

całkowitej

mg/m3

-

40,0

Zawartość par rtęci

µg/m3

-

30,0

Intensywność zapachu

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

zapach wyraźnie wyczuwalny, gdy

stężenie gazu w powietrzu osiągnie

wartość:

a) 1,5 - dla nominalnej liczby

Wobbego wynoszącej 23,0-32,5

b) 1,3 - dla nominalnej liczby

Wobbego wynoszącej 32,5-37,5

c) 1,2 - dla nominalnej liczby

Wobbego wynoszącej 37,5-45,0

d) 1,0 - dla nominalnej liczby

Wobbego wynoszącej 45,0-56,9

Ciepło spalania

MJ/m3

MJ/m3

MJ/m3

MJ/m3

MJ/m3

a) 18 – dla nominalnej

liczby Wobbego 25

b) 22 – dla nominalnej

liczby Wobbego 30

c) 26 – dla nominalnej

liczby Wobbego 35

d) 30 – dla nominalnej

liczby Wobbego 41,5

e) 34 – dla nominalnej

liczby Wobbego 50

-

-

-

-

-

Zawartość wody

mg/m3

-

30

Zawartość wyższych

węglowodorów

- propan

- butan

%

%

-

-

5,8

1,8

Zawartość pyłu o średnicy

cząstek większej niż 5 µm

mg/m3

-

1

Zawartość tlenu

% (mol/mol)

-

0,2

Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca1)

Razem

1)Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych

i stacji zakładowych.

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).