Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.434

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 15 marca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

Na podstawie art. 130 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. poz. 1009) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
uchyla się pkt 6 i 7,
b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) koszcie obsługi lotów VFR - rozumie się przez to koszt gotowości zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla lotów VFR i lotów mieszanych w części wykonywanej według przepisów dla lotów VFR, o których mowa w rozdziale 4 załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.);",

c)
w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) rozporządzeniu nr 391/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 31);

12) kosztach dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR - rozumie się przez to koszty służb żeglugi powietrznej zapewnianych lotom VFR, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 391/2013, przedstawione w tabeli sprawozdawczej dla opłat nawigacyjnych, o której mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 391/2013, stanowiącej element planu skuteczności działania, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 1).";

2)
w § 3:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koszt obsługi lotów VFR ustalony dla okresu, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie przypadających na daną instytucję kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR - w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koszt obsługi lotów VFR, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się za pomocą metody kosztów krańcowych zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 391/2013.";

3)
w § 4:
a)
w ust. 3:
w pkt 2:

- - lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) czynnika masy obliczonego zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 391/2013,",

- - w lit. e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– czynnika odległości obliczonego zgodnie z wymogami określonymi w załączniku IV do rozporządzenia nr 391/2013;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy - informacje o przypadającej na dany kwartał wysokości kosztu obsługi lotów VFR obliczonego jako iloraz kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR dla roku, którego rozliczenie dotyczy, i liczby kwartałów w roku.",

b)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wysokość kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR za loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy, dla roku, którego koszty dotyczą;";

4)
w § 5:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wykazy, o których mowa w ust. 2, w przypadku zmiany zawartych w nich danych są aktualizowane przez ministra właściwego do spraw transportu i niezwłocznie przekazywane instytucji oraz Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wykazy, o których mowa w ust. 2, są uwzględniane przy rozliczaniu kosztów refundowanych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym instytucja otrzymała wykaz lub jego aktualizację.";

5)
w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przy ustalaniu wysokości dotacji kwotę należnej dotacji ogółem zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:".

Aktualne wykazy, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, minister właściwy do spraw transportu przekaże Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).