Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.372

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. poz. 1190) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokumentację kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą", stanowią:

1) wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego, zwanego dalej "sądem", o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

2) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z wnioskiem do sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub pisemna zgoda właściwego prokuratora okręgowego na wystąpienie przez komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem do sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

3) postanowienie sądu w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;

4) wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do Prokuratora Generalnego lub do właściwego prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki lub pisemna zgoda właściwego prokuratora okręgowego na zarządzenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu o wyrażenie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) postanowienie sądu w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

9) zażalenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej na postanowienie sądu w przedmiocie kontroli;

10) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli sporządzana przez funkcjonariusza prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę;

11) wniosek Prokuratora Generalnego lub właściwego prokuratora okręgowego do sądu o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanych w wyniku stosowania kontroli dowodów popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola, innego niż objęte zarządzeniem kontroli albo popełnionego przez inną osobę;

12) postanowienie sądu w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym uzyskanych w wyniku stosowania kontroli dowodów popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola, innego niż objęte zarządzeniem kontroli albo popełnionego przez inną osobę;

13) zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o protokolarnym komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;

14) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli.",

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, wyrażenie zgody lub jej brak przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na złożenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd kontroli oraz postanowienie sądu w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do Prokuratora Generalnego lub do właściwego prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, wyrażenie lub niewyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego o wyrażenie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz postanowienie sądu w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na kontynuowanie kontroli - w załączniku nr 2 do rozporządzenia;";

2) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i komendanci oddziałów Straży Granicznej prowadzą rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem posiadającego odpowiednie pisemne upoważnienie przedstawiciela Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej "przedstawicielem organu Straży Granicznej".

2. Przedstawiciel organu Straży Granicznej osobiście dostarcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli, bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub do właściwego prokuratora okręgowego oraz do właściwego sądu, a także osobiście odbiera od tych podmiotów dokumenty po podjęciu przez nie stosownych decyzji.

3. W odniesieniu do spraw realizowanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej dokumentacja kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-8, jest przekazywana w formie kopii do wiadomości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 8, a w przypadku braku zgody, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 5 - od dnia otrzymania pisemnej informacji o braku tej zgody.";

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
7) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

..............................................

(miejscowość, data)

..............................................

(klauzula tajności)

Egz. nr .................................

.....................................................................

(nazwa wnioskującej jednostki lub komórki organizacyjnej)

SĄD OKRĘGOWY

w .....................................................

WNIOSEK NR ...................................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 9e ust. 1/art. 9e ust. 9/art. 9e ust. 10*) ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

wnoszę o

ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE*) KONTROLI OPERACYJNEJ

w sprawie nr ewid. ...................................................... pod kryptonimem " ......................................................................................"

prowadzonej przez ..................................................................................................................................., dotyczącej przestępstwa

wymienionego w art. 9e ust. 1 pkt ....................................................... ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

i określonego w art. ................................., na okres ........................................................................................... tygodni/miesięcy*).

Kontrola operacyjna polegająca na ...................................................................................................................................................

(rodzaj czynności)

będzie stosowana wobec ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie

podmiotu lub przedmiotu tej kontroli, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej przeprowadzenia)

w celu ................................................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, powody stwierdzonej

bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

KIEROWNIK JEDNOSTKI/KOMÓRKI*)

PROWADZĄCEJ SPRAWĘ

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY

GRANICZNEJ/KOMENDANT BIURA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH STRAŻY

GRANICZNEJ/KOMENDANT ODDZIAŁU STRAŻY

GRANICZNEJ W ..............................*)

...............................................................

...................................................................................

(podpis, data, pieczęć)

(podpis, data, pieczęć)

___________________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę./Nie wyrażam zgody.*)

PROKURATOR GENERALNY/OKRĘGOWY*)

..................... dnia .............. godz. ............

W .............................................................................

.................................................................................

(podpis, pieczęć)

(klauzula tajności)

Strona ........./.......

.............................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ................................

Sygn. akt ..............................

POSTANOWIENIE

dnia .....................................

Sąd Okręgowy w ...............................................................................................................................................................................

Sędzia ................................................................................................................................................................................................

przy udziale: ............................................................................................................................................................. po rozpoznaniu

wniosku: Komendanta Głównego Straży Granicznej/Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej/Komendanta

Oddziału Straży Granicznej w ................................*) w przedmiocie zarządzenia/przedłużenia*) kontroli operacyjnej na podstawie

art. 9e ust. 1/art. 9e ust. 9/art. 9e ust. 10*) ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

POSTANAWIA

ZARZĄDZIĆ/PRZEDŁUŻYĆ/ODMÓWIĆ ZARZĄDZENIA/PRZEDŁUŻENIA*)

kontrolę(-li) operacyjną(-nej) polegającą(-cej) na ..............................................................................................................................

(rodzaj czynności)

............................................................................................................................................................................................................

w sprawie pod kryptonimem "...................................................................." na wniosek nr ...............................................................

Komendanta Głównego Straży Granicznej/Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej/Komendanta Oddziału

Straży Granicznej w ......................................................*) na okres ................................................................................................

do dnia ...............................................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE: ..............................................................................................................................................................................

(w przypadku odmowy zarządzenia/przedłużenia*) kontroli operacyjnej)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO

...........................................................

(podpis, pieczęć)

Załącznik – materiały uzasadniające

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej –

.......................................................

Wykonano w ....... egzemplarzach:

Egz. nr 1 – ....................................

Egz. nr 2 – ....................................

Egz. nr 3 – ....................................

Sporządził: ....................................

Wykonał: .......................................

_________________

*) Niepotrzebne skreślić.

(klauzula tajności)

Strona ........./.......

ZAŁĄCZNIK Nr  2

.......................................

(miejscowość, data)

............................................................................. .......................................

(nazwa wnioskującej jednostki lub komórki organizacyjnej) (klauzula tajności)

Egz. nr ............................

PROKURATOR GENERALNY/OKRĘGOWY*)

W ............................................................

WNIOSEK

Na podstawie art. 9e ust. 4 pkt ....... ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej wnoszę o wyrażenie

zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sprawie nr ewid. ..................................................... pod kryptonimem

"................................................................." prowadzonej przez ................................................................... ,

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 9e ust. 1 pkt …......... ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży

Granicznej i określonego w art. ............ , na okres ........................................ tygodni/miesięcy*).

Kontrola operacyjna polegająca na ....................................................................................................................

(rodzaj czynności)

będzie stosowana wobec .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie

podmiotu lub przedmiotu tej kontroli, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej przeprowadzenia)

UZASADNIENIE: (opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej,

powody stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W .....................................*)

.....................................

(podpis, data, pieczęć)

_________________________________________________________________

....................................

(miejscowość, data)

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W .....................................*)

Na podstawie art. 9e ust. 4 pkt ..... ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*)

na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej/Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży

Granicznej/Komendanta Oddziału Straży Granicznej w ....................................*) kontroli operacyjnej w sposób

i w okolicznościach określonych w treści powyższego wniosku.

PROKURATOR GENERALNY/OKRĘGOWY*)

W ...........................................................

...............................................................

(podpis, pieczęć)

.........................................

(klauzula tajności)

Strona ........./......

.......................................

(miejscowość, data)

............................................................................... ......................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej) (klauzula tajności)

Egz. nr ............................

ZARZĄDZENIE NR ..............................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 9e ust. 4 pkt ....... ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

ZARZĄDZAM KONTROLĘ OPERACYJNĄ

w sprawie nr ewid. ................................................. pod kryptonimem " ..........................................................."

prowadzonej przez ...................................…...……........................................................., dotyczącej przestępstwa

wymienionego w art. 9e ust. 1 pkt ............................... ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

i określonego w art. .........., na okres ................................................................... tygodni/miesięcy*).

Kontrola operacyjna polegająca na ....................................................................................................................

(rodzaj czynności)

będzie stosowana wobec .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie

podmiotu lub przedmiotu tej kontroli, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej przeprowadzenia)

w celu ...........................................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej,

powody stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W .....................................*)

.......................................

(podpis, data, pieczęć)

____________________________________________________________________________________

.......................................

(miejscowość, data)

Sąd Okręgowy w ......................................

WNIOSEK

Wnoszę o wyrażenie zgody na kontynuowanie zarządzonej przeze mnie kontroli operacyjnej, w sposób i w okolicznościach

określonych w treści zarządzenia.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W .....................................*)

.................................

(podpis, data, pieczęć)

.................................

(klauzula tajności)

Strona ........../........

.....................................

(miejscowość, data)

.....................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ..........................

Sygn. akt ..............................

POSTANOWIENIE

dnia ..............................................................................................................................................................

Sąd Okręgowy w ............................................................................................................................................

Sędzia ..........................................................................................................................................................

przy udziale: ............................................................................................................................ po rozpoznaniu

wniosku: Komendanta Głównego Straży Granicznej/Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej/

Komendanta Oddziału Straży Granicznej w ................................................*) w przedmiocie kontynuowania kontroli

operacyjnej zarządzanej w przypadku niecierpiącym zwłoki na podstawie art. 9e ust. 4 ustawy z dnia 12 października

1990 r. o Straży Granicznej

POSTANAWIA

WYRAZIĆ ZGODĘ/ODMÓWIĆ WYRAŻENIA ZGODY*)

na kontynuowanie kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie zarządzenia nr ................. Komendanta

Głównego Straży Granicznej/Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej/Komendanta Oddziału Straży

Granicznej w ...................................*)

polegającej na: ..............................................................................................................................................

(rodzaj czynności)

w sprawie nr ewid ................................ pod kryptonimem ".............................................................................."

wobec ...........................................................................................................................................................

na okres ........................................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (w przypadku odmowy zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej w przypadku niecierpiącym zwłoki)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO

............................................

(podpis, pieczęć)

Załącznik – materiały uzasadniające

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej –

....................................................

Wykonano w .... egzemplarzach:

Egz. nr 1 – .................................

Egz. nr 2 – .................................

Egz. nr 3 – .................................

Sporządził: .................................

Wykonał: ....................................

__________________

*) Niepotrzebne skreślić.

................................

(klauzula tajności)

Strona ........./.......

ZAŁĄCZNIK Nr  3

.....................................

(miejscowość, data)

............................................................................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej) (klauzula tajności)

Egz. nr ........................

NOTATKA URZĘDOWA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

dotyczy: sprawy nr ewid. ................... pod kryptonimem " ..............................................................................."

Zgodnie z zarządzeniem Sądu Okręgowego/Komendanta Głównego Straży Granicznej/Komendanta Biura

Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej/Komendanta Oddziału Straży Granicznej w ..................................*)

z dnia ...................................................................... została przeprowadzona kontrola operacyjna w sprawie

nr ewid. .............................. pod kryptonimem "................................................................................................"

prowadzonej przez .......................................................................................................................................... .

(jednostka lub komórka prowadząca sprawę)

Kontrolę operacyjną przeprowadzono w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania

i utrwalenia dowodów*) czynu ……………………………………………...........................…………………………

(opis i kwalifikacja prawna czynu)

Dane osoby, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na

jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego zastosowano kontrolę operacyjną:

...........................................................................................................................................................................

Miejsce i czas stosowania kontroli operacyjnej: ................................................................................................

Sposób lub rodzaj przeprowadzonej kontroli operacyjnej: ................................................................................

…………………………………………………………………………………………………......................................

Kontrolę operacyjną rozpoczęto ........................................................................................................................

Kontrolę operacyjną zakończono ......................................................................................................................

W wyniku kontroli operacyjnej uzyskano dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub

mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego/nie uzyskano dowodów pozwalających na

wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*).

…………………………………………………………………………………………………......................................

…………………………………………………………………………………………………......................................

(inne adnotacje związane z przeprowadzoną kontrolą operacyjną)

...………………..……

(podpis)

Wykonano w .... egzemplarzach:

Egz. nr 1 - .................................

Egz. nr 2 - .................................

Sporządził: ................................

Wykonał: ...................................

__________________

*) Niepotrzebne skreślić.

(klauzula tajności)

Strona ........./........

ZAŁĄCZNIK Nr  4

....................................................... ........................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej) (klauzula tajności)

REJESTR

WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ/KOMENDANTA BIURA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ/KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W ...........................*)

W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ

Zawiera:

kart

Rozpoczęto:

/

/

rok miesiąc dzień

Zakończono:

/

/

rok miesiąc dzień

...........................................

(klauzula tajności)

_________________

*) Niepotrzebne skreślić.

Lp.

Numer wniosku lub zarządzenia kontroli

Numer sprawy i jej kryptonim

Kwalifikacja prawna przestępstwa

Informacje o zgodzie/braku zgody

prokuratora w przedmiocie kontroli

Data wydania postanowienia i rodzaj

rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie kontroli

Informacja na temat zażalenia na

postanowienie sądu

Rodzaj kontroli i danych identyfikujących

obiekt (w szczególności numer telefonu lub

osoba, wobec której jest stosowana kontrola)

Okres, na który zarządzono kontrolę lub

o który przedłużono jej stosowanie

Data i przesłanki zakończenia kontroli

Informacja o przekazaniu prokuratorowi

materiałów z kontroli

Informacja o przekazaniu prokuratorowi

notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli

Informacja o zarządzeniu zniszczenia

materiałów uzyskanych w trakcie kontroli

Numer i data protokołu komisyjnego

zniszczenia materiałów

Informacja o przekazaniu prokuratorowi

informacji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia

dotyczącego zniszczenia materiałów

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).