Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów

Na podstawie art. 31 ust. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów (Dz. U. poz. 1285) załączniki nr 1-7 otrzymują brzmienie, które jest określone odpowiednio w załącznikach nr 1-7 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

...............................................................

(klauzula tajności)

.........................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

Warszawa, dnia......................

Egz. nr ..............

WOJSKOWY SĄD OKRĘGOWY

w WARSZAWIE

WNIOSEK

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Nr......................... z dnia..............................

Na podstawie art. 31 ust. 1, 6 lub 7*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978, z późn. zm.)

WNOSZĘ O:

ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE*) KONTROLI OPERACYJNEJ

w sprawie o kryptonimie ...................................... nr ewid ..........................prowadzonej przez ................................................................................dotyczącej zadań Służby Kontrwywiadu Wojskowego określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, podejrzenia o popełnienie przestępstwa wymienionego w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ... **) ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, na okres ................ **) tygodni / miesięcy*).

Kontrola operacyjna polegająca na ............................................................................................................................

(rodzaj kontroli operacyjnej określony w art. 31 ust. 4 ustawy)

będzie stosowana wobec ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca i sposobu przeprowadzenia)

UZASADNIENIE

(opis sprawy lub przestępstwa, kwalifikacja prawna, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

SZEF

SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

....................................................................................

(podpis)

__________________________________________________________________________________________

PROKURATOR GENERALNY

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*).........................................................

(podpis)

Warszawa, dnia ..............................

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wpisać właściwe.

..................................................................

(klauzula tajności)

str. 1/2

..................................................................

(klauzula tajności)

.......................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

Sygn. akt .....................

Egz. nr ......................

Warszawa, dnia .................................

POSTANOWIENIE

Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

Sędzia ......................................................................................................................................................................... przy udziale ................................................................................ po rozpoznaniu wniosku Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zarządzenia / przedłużenia*) kontroli operacyjnej na podstawie art. 31 ust. 1, 3, 6 lub 7*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978, z późn. zm.)

postanawia

ZARZĄDZIĆ/PRZEDŁUŻYĆ/ODMÓWIĆ ZARZĄDZENIA/ODMÓWIĆ PRZEDŁUŻENIA *)

kontrolę(-li) operacyjną(-nej) polegającą(-cej) na .....................................................................................................

(rodzaj kontroli operacyjnej określony w art. 31 ust. 4 ustawy)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w sprawie o kryptonimie ................ nr ewid. ................... na wniosek Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na okres ................ tygodni/miesięcy*), wobec ..........................................................................................................

Uzasadnienie: ............................................................................................................................................................

(w przypadku odmowy zarządzenia lub odmowy przedłużenia kontroli operacyjnej)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SĘDZIA WOJSKOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO

...........................................................................................

(podpis)

____________

*) Niepotrzebne skreślić.

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 – Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

Egz. nr 2 – Prokurator Generalny

Egz. nr 3 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Wykonał: ..................................

..................................................................

(klauzula tajności)

str. 2/2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

...............................................................

(klauzula tajności)

.........................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

Egz. nr ...........

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

PROKURATOR GENERALNY

Wnoszę o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej, w okolicznościach i formie czynności, wskazanych poniżej.

SZEF

SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

......................................................................................

(podpis, data, godzina)

__________________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*)PROKURATOR GENERALNY

.........................................................

(podpis, data, godzina)

Warszawa, dnia .............................. godzina .............

ZARZĄDZENIE NR .................................

(nr w rejestrze)

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia ..................................................

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978, z późn. zm.)

zarządzam:

przeprowadzenie .........................................................................................................................................................

(rodzaj kontroli operacyjnej określony w art. 31 ust. 4 ustawy)

.....................................................................................................................................................................................

w sprawie nr ewid. ................. kryptonim ............................................................................................. prowadzonej przez ........................................... dotyczącej podejrzenia o popełnienie przestępstwa wymienionego w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit ........ ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, na okres ................................................. tygodni/miesięcy*) począwszy od dnia ........................... godz ................

Kontrola operacyjna polegająca na ............................................................................................................................

(rodzaj kontroli operacyjnej określony w art. 31 ust. 4 ustawy)

będzie stosowana wobec ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca i sposobu przeprowadzenia)

UZASADNIENIE

(opis przestępstwa, kwalifikacja prawna, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej,

podstawy dla twierdzenia, że inne środki będą bezskuteczne lub nieprzydatne)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SZEF

SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

.....................................................................................

(podpis)

*) Niepotrzebne skreślić

...............................................................

(klauzula tajności)

str. 1/2

...............................................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ...........

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

Wnoszę o wyrażenie zgody na kontynuowanie zarządzonej przeze mnie kontroli operacyjnej, w okolicznościach i formie określonych w treści zarządzenia.

SZEF

SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

....................................................................................

(podpis)

__________________________________________________________________________________________

Sygn. akt ........................

Warszawa, dnia ......................................

POSTANOWIENIE

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

Sędzia ......................................................................................................................................................................... przy udziale ................................................... po rozpoznaniu wniosku Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie kontynuowania kontroli operacyjnej zarządzonej w przypadku niecierpiącym zwłoki na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978, z późn. zm.)

postanawia

WYRAZIĆ ZGODĘ/ODMÓWIĆ WYRAŻENIA ZGODY*)

na kontynuowanie kontroli operacyjnej polegającej na .............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(rodzaj kontroli operacyjnej określony w art 31 ust 4 ustawy)

.....................................................................................................................................................................................

w sprawie o kryptonimie ........................................... nr ewid. ........................................ zarządzonej przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego zarządzeniem nr ......................................... z dnia ....................................... na okres ................................................... tygodni/miesięcy*), wobec ......................................................................

Uzasadnienie: ............................................................................................................................................................

(w przypadku odmowy zarządzenia lub odmowy przedłużenia kontroli operacyjnej)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SĘDZIA WOJSKOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO

..........................................................................................

(podpis)

_____________

*) Niepotrzebne skreślić.

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 – Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

Egz. nr 2 – Prokurator Generalny

Egz. nr 3 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Wykonał: ...........................

...............................................................

(klauzula tajności)

str. 2/2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

...............................................................

(klauzula tajności)

.........................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

Warszawa, dnia ....................Egz. nr ...........

PROKURATOR GENERALNY

Warszawa

INFORMACJA

o wynikach kontroli operacyjnej

Zgodnie z postanowieniem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia ................................. sygn. akt .............. wydanym po uprzednim udzieleniu zgody przez Prokuratora Generalnego w dniu ................... na wniosek Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr ........... przeprowadzona została kontrola operacyjna w sprawie nr ........ kryptonim .......................... prowadzonej przez ..................................................................................................................

(nazwa jednostki (komórki organizacyjnej) Służby Kontrwywiadu Wojskowego)

Kontrolę operacyjną przeprowadzono w celu realizacji zadań Służby Kontrwywiadu Wojskowego określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit ........ ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978, z późn. zm.)

..............................................................................................................................................................................................

(opis sprawy lub przestępstwa)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dane osoby, wobec której zastosowano kontrolę operacyjną: ............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Rodzaj kontroli operacyjnej, okres, miejsce i sposób jej stosowania: ................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Opis uzyskanych materiałów oraz ocena skuteczności zastosowania kontroli operacyjnej: ..............................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

W wyniku kontroli operacyjnej uzyskano/nie uzyskano*) informacje/informacji*) o przestępstwie określonym w art. ........ kk.

SZEF

SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

.....................................................................................

(podpis)

____________

*) Niepotrzebne skreślić.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Egz. nr 2 – Prokurator Generalny

Wykonał: ..........................

...............................................................

(klauzula tajności)

str. 1/1

ZAŁĄCZNIK Nr  4

...............................................................

(klauzula tajności)

.........................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

Egzemplarz pojedynczy

ZARZĄDZENIE NR .................. / .....................................................

(nr rejestru)(nazwa jednostki (komórki organizacyjnej)

Służby Kontrwywiadu Wojskowego)

SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

z dnia ............................ 20 ....... r.

w sprawie protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, które nie potwierdzają zaistnienia przestępstwa

Na podstawie art. 31 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do protokolarnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, które nie potwierdzają zaistnienia przestępstwa, w składzie:

1) przewodniczący komisji ..................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2) członkowie komisji:

a) ....................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

b) ....................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

c) ....................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

d) ....................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

§ 2. Materiały operacyjne podlegające zniszczeniu uzyskano na podstawie postanowienia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt ............................................................ z dnia ...........................................................

§ 3. Przewodniczący komisji przedstawi Szefowi Służby Kontrwywiadu, w terminie do dnia ................................. , do zatwierdzenia "Protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej", sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

SZEF

SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

....................................................................................

(podpis)

Wykonano w 1 egz. – a/a

Wykonał: ...............................................

...............................................................

(klauzula tajności)

str. 1/...

ZAŁĄCZNIK Nr  5

...............................................................

(klauzula tajności)

.........................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

Warszawa, dnia ...............................

"Zatwierdzam"

Szef Służby Kontrwywiadu Egzemplarz pojedynczy

Wojskowego

....................................

(podpis i data)

PROTOKÓŁ

ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA

KONTROLI OPERACYJNEJ

Na podstawie zarządzenia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr ............................ z dnia .......................... w sprawie zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych w trakcie kontroli operacyjnej stosowanej na podstawie postanowienia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt ................................... z dnia ................................. komisja w składzie:

1.......................................................................................................................................................... – przewodniczący,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

2.........................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

3.........................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

4.........................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

dokonała w dniu ............................. zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej w sprawie o kryptonimie ..................................................................................................................................................... nr ewid. .............................................. prowadzonej przez ..................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki (komórki organizacyjnej) Służby Kontrwywiadu Wojskowego)

Wykaz zniszczonych materiałów:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji:

1. ........................................... 2. ........................................... 3. ............................................ 4. .........................................

Wykonano w 1 egz. – a/a

Wykonał: .........................

...............................................................

(klauzula tajności)

str. 1/...

ZAŁĄCZNIK Nr  6

...............................................................

(klauzula tajności)

.........................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

(pieczęć nagłówkowa jednostki/komórki organizacyjnej

Służby Kontrwywiadu Wojskowego)

Egzemplarz pojedynczy

REJESTR

WNIOSKÓW, ZARZĄDZEŃ SZEFA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO W SPRAWIE KONTROLI

OPERACYJNEJ ORAZ ZGÓD PROKURATORA GENERALNEGO I POSTANOWIEŃ WOJSKOWEGO

SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

KATEGORIA arch. ............................

Zawiera: ................................ str.

Rozpoczęto: ..........................

Zakończono: .........................

...............................................................

(klauzula tajności)

...............................................................

(klauzula tajności)

Egzemplarz pojedynczy

Lp.

Nr i kryptonim sprawy

Jednostka/

komórka

organizacyjna

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego prowadząca

sprawę

Rodzaj

wnioskowanej

kontroli

operacyjnej

Nr i data wniosku o zastosowanie

kontroli operacyjnej w trybie

art. 31 ust. 1 ustawy o Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego oraz

Służbie Wywiadu Wojskowego

Nr i sygn. akt postanowienia

Wojskowego Sądu Okręgowego

wydanego w trybie art. 31 ust. 1

ustawy o Służbie Kontrwywiadu

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu

Wojskowego

Nr i data zarządzenia

Szefa Służby

Kontrwywiadu Wojskowego wydanego

na podstawie art. 31

ust. 3 ustawy o Służbie

Kontrwywiadu

Wojskowego oraz

Służbie Wywiadu

Wojskowego

Stanowisko

Prokuratora

Generalnego

(data)

Okres

stosowania

kontroli

operacyjnej

Nr pisma

dot. uzyskanych

informacji

w toku stosowania

kontroli operacyjnej

o przedłużenie w trybie art. 31

ust. 6 ustawy o Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego oraz

Służbie Wywiadu Wojskowego

przedłużenie w trybie art. 31 ust. 6

ustawy o Służbie Kontrwywiadu

Wojskowego oraz Służbie Wywiad

Wojskowego

przedłużenie w trybie

art. 31 ust. 6 ustawy

o Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego oraz

Służbie Wywiadu Wojskowego

o przedłużenie w trybie art. 31

ust. 7 ustawy o Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Służbie Wywiadu

Wojskowego

przedłużenie w trybie art. 31 ust. 7

ustawy o Służbie Kontrwywiadu

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu

Wojskowego

przedłużenie w trybie

art. 31 ust. 7 ustawy

o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz

Służbie Wywiadu Wojskowego

...............................................................

(klauzula tajności)

str. .../ ...

ZAŁĄCZNIK Nr  7

...............................................................

(klauzula tajności)

.........................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

(pieczęć nagłówkowa jednostki/komórki organizacyjnej

Służby Kontrwywiadu Wojskowego)

Egzemplarz pojedynczy

REJESTR

ZARZĄDZEŃ SZEFA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

OPERACYJNYCH ZGROMADZONYCH W TRAKCIE STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ,

KTÓRE NIE STANOWIĄ INFORMACJI POTWIERDZAJĄCYCH

ZAISTNIENIE PRZESTĘPSTWA

KATEGORIA arch. ............................

Zawiera: ................................ str.

Rozpoczęto: ..........................

Zakończono: .........................

...............................................................

(klauzula tajności)

...............................................................

(klauzula tajności)

Egzemplarz pojedynczy

Lp.

Nr ewidencyjny

i kryptonim sprawy

Jednostka/komórka

organizacyjna Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego

prowadząc

sprawę

Nr postanowienia

Wojskowego Sądu

Okręgowego,

na podstawie którego

stosowano kontrolę

operacyjną

Nr i data zarządzenia

Szefa Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego wydanego

na podstawie art. 31

ust. 15 ustawy o Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego oraz

Służbie Wywiadu

Wojskowego

Nr i data protokołu komisyjnego

zniszczenia materiałów

operacyjnych

1

2

3

4

5

6

...............................................................

(klauzula tajności)

str. .../ ...