§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1050

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.