§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1050

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.
§  2. 
Bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki oznakowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być wprowadzane do obrotu oraz pozostawać w obrocie.