§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2341

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2019 r.
§  2. 
Komisja Ewaluacji Nauki, sporządzając pierwszy projekt wykazu czasopism po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w sposób, o którym mowa w § 14a rozporządzenia zmienianego w § 1:
1)
za dzień, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, przyjmuje dzień, o którym mowa w § 8 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, na który ustalono stan baz, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, przy sporządzaniu wykazu czasopism udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w dniu 31 lipca 2019 r.;
2)
dokonuje dodatkowej oceny czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w § 14a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.