§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2341

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152 oraz z 2019 r. poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa;";

2)
w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.ˮ ;

3)
w § 14 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokonuje dodatkowej oceny tego czasopisma lub recenzowanych materiałów, w przypadku gdy różnica wartości przypisanych punktów wynosi co najmniej dwa progi punktowe, i przypisuje im punkty.";

4)
po § 14 dodaje się § 14a i § 14b w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Komisja Ewaluacji Nauki może sporządzić projekt wykazu czasopism także w ten sposób, że zamieszcza w nim:

1) czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w ostatnim wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

2) czasopisma naukowe lub recenzowane materiały naukowe z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism;

3) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie, o której mowa w § 6 ust. 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, jeżeli w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki posiadają międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

2. Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Czasopismom naukowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przypisuje się 20 punktów.

4. Recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przypisuje się punkty w sposób określony w § 12.

5. W przypadku uznania, że liczba punktów nie odpowiada rzeczywistemu wpływowi czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na rozwój nauki Komisja Ewaluacji Nauki może zwiększyć tę liczbę o nie więcej niż dwa progi punktowe zgodnie z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 2, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3.

§ 14b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza wykaz czasopism na podstawie projektu wykazu czasopism przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz po zapoznaniu się z propozycjami zespołu, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 13 ust. 2, przy czym w przypadku projektu wykazu czasopism sporządzonego w sposób, o którym mowa w § 14a, propozycjami tymi są propozycje zespołu, o których mowa w tych przepisach, zgłoszone przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 1.ˮ ;

5)
w § 15 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Unikatowy Identyfikator Czasopisma;".