§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2308

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
§  2. 
Do projektów audytów krajobrazowych, w odniesieniu do których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wystąpiono o opinie, o których mowa w art. 38b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosuje się przepisy dotychczasowe.