§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2308

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. poz. 394) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 3,
b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Dokumentacja audytu krajobrazowego zawiera w szczególności:

1) opis przyjętych metodyk oraz wykorzystanych źródeł danych;

2) opis przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zestawienie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu audytu krajobrazowego i stanowisko wobec tych uwag;

3) informacje o badaniach ankietowych, jeżeli takie badania przeprowadzono;

4) dane przestrzenne map, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które powinny być zapisane w formatach SHP i GML;

5) zestawienia tabelaryczne dla danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-g.

4. Dokumentację audytu krajobrazowego udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zarządu województwa wraz z wyłożeniem projektu audytu do publicznego wglądu, a w przypadku wprowadzenia zmian w tej dokumentacji - także po uchwaleniu audytu przez sejmik województwa.";

2)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.