Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2610

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 7 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) (Dz. U. z 2022 r. poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SANDR BRDY (PLH220026)

Lp.Kod1)Nazwa
12330Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
23110Jeziora lobeliowe
33140Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
43150Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
53160Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
64030Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
76510Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
87110Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
97140Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
107210Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
117230Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
129190Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
1391D0Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
1491E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
1591T0Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
______________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SANDR BRDY (PLH220026)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowa
1elisma wodnaLuronium natans
2lipiennik LoeselaLiparis loeselii
3obuwik pospolityCypripedium calceolus
4sierpowiec błyszczącyDrepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).