Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1918

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1566) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, z pominięciem kryteriów kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego określonych w ust. 1.

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wojewoda bierze pod uwagę miejsce zamieszkania kierowanego lekarza.";

2) w § 34 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) określa załącznik nr 16a do rozporządzenia.";

3) po załączniku nr 16 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 16a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Pani/Pan ……………………………………………………… urodzona/y ……………………………w ..………………………………………………………….……. posiadająca/y obywatelstwo …………………………………………………………………………….. oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nr ………………………… wydane przez ……….…………………… w dniu ……………………………………….. po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem Pani/Pana ...……………………………………………..……………………………………………….. oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu ………..……………………………………………. ………………………………………………..……………………..…………………............................………………………………………………………………………………..…………………….......... uzyskał/a tytuł specjalisty w dziedzinie …………………………………………………………………. a podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia

funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

pieczęć okrągła Centrum Egzaminów Medycznych ………………………..……………………………

podpis Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych i jego pieczęć albo nadruk, albo naklejka zawierające: imię i nazwisko oraz funkcję Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych …………………………………………………………………………………………………

miejsce i data wydania dyplomu …………………………………..

numer dyplomu ……………………

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).