Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 602) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 35 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Duplikat dyplomu PES jest oznaczony pieczęcią albo naklejką, albo nadrukiem o treści "Duplikat".

7. Odpis dyplomu PES jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz sygnowany pieczęcią albo naklejką, albo nadrukiem "Za zgodność z oryginałem" i podpisem dyrektora CEM oraz imienną pieczęcią albo naklejką, albo nadrukiem zawierającymi: imię i nazwisko oraz oznaczenie funkcji dyrektora CEM.";

2) załącznik nr 14 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DYPLOM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DYPLOM

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).