Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. - Dz.U.2022.1460 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1460

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie art. 30zb ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 134 i 974) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1338) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Dyplomy potwierdzające złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
Dotychczasowy wzór dyplomu potwierdzający złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych może być wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

Opis:

1. Wzór dyplomu zawiera elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:

1) w podłożu:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),

c) dwutonowy bieżący znak wodny,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu gwiezdny pył ("gwieździste niebo");

2) w druku:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

f) numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Blankiet dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie jednostronnym A4.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).