Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1408

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Na podstawie art. 107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516 oraz z 2019 r. poz. 2062) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. 1. W przypadku gdy farmaceuta złoży wniosek o przystąpienie do PESF w sesji jesiennej 2020 r., a zda ten egzamin w sesji wiosennej 2020 r., wniosek uważa się za niezłożony.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do złożenia wniosku o przystąpienie do części teoretycznej albo praktycznej PESF w sesji jesiennej 2020 r.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, CEM dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez farmaceutę za zgłoszenie do PESF w sesji jesiennej 2020 r.

4. W przypadku gdy farmaceuta złoży wniosek o przystąpienie do PESF w sesji jesiennej 2020 r., a zda część PESF w sesji wiosennej 2020 r. i będzie przystępował do pozostałej części PESF w sesji jesiennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej przez farmaceutę za zgłoszenie do PESF w sesji jesiennej 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłacie za zdaną część PESF.

5. W przypadku gdy farmaceuta złoży wniosek o przystąpienie do części PESF w sesji jesiennej 2020 r. i zda tę część w sesji wiosennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej za zgłoszenie do tej części PESF.

6. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi na rachunek bankowy, z którego opłata ta wpłynęła na rachunek bankowy CEM, po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu. CEM informuje wnoszącego opłatę za zgłoszenie do PESF w sesji jesiennej 2020 r., że koszty związane z jej zwrotem obciążają wnoszącego opłatę.

7. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).