Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Duplikat dyplomu PESFZ jest oznaczony pieczęcią, nadrukiem lub naklejką o treści "Duplikat".

7. Odpis dyplomu PESFZ, w przypadku postaci papierowej, jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz sygnowany pieczęcią, nadrukiem lub naklejką "Za zgodność z oryginałem" i pieczątką, nadrukiem lub naklejką zawierającymi imię, nazwisko i funkcję dyrektora CEM oraz jego podpis.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) wyrazy "pieczęć wojewody" zastępuje się wyrazami "pieczątka, nadruk lub naklejka wojewody",
b) część I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
c) w częściach IV-VI wyrazy "podpis i pieczęć kierownika specjalizacji" zastępuje się wyrazami "pieczątka, nadruk lub naklejka kierownika specjalizacji z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji i podpisem";
3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CZĘŚĆ

Dane

1. Imię (imiona) i nazwisko osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne

.......................................................................................................................................................

2. Numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania)

.......................................................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................

4. Tytuł zawodowy oraz stopień naukowy ................................................................................

5. Data wydania i numer dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych ....................

6. Numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" ......................................

7. Nazwa i adres jednostki szkolącej .........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Nazwa i adres podmiotu, w którym jest odbywany podstawowy staż specjalizacyjny

.......................................................................................................................................................

9. Tytuł zawodowy, tytuł albo stopień naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji

.......................................................................................................................................................

10. Nazwa i adres podmiotu, w którym jest zatrudniony kierownik specjalizacji

.......................................................................................................................................................

11. Data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego oraz czas trwania szkolenia określony programem specjalizacji .........................................................................................................

12. Potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego (data rozpoczęcia) ..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................
(pieczątka, nadruk lub naklejka kierownika specjalizacji z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji i podpisem)(pieczątka, nadruk lub naklejka kierownika jednostki szkolącej z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji i podpisem)

13. Termin przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego (do dnia) ..................................................

..........................................................
(pieczątka, nadruk lub naklejka kierownika specjalizacji z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji i podpisem)

14. Wymiar skrócenia okresu szkolenia specjalizacyjnego oraz numer i data decyzji o skróceniu

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................
(pieczątka, nadruk lub naklejka kierownika specjalizacji z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji i podpisem)

15. Informacja o zmianie miejsca szkolenia specjalizacyjnego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

16. Data skreślenia z rejestru .......................................................................................................

numer decyzji o skreśleniu .....................................................................................................

..............................................................
(pieczątka, nadruk lub naklejka wojewody z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji i podpisem)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DYPLOM

Pani/Pan ........................................................................................................................................

urodzona(-ny) .................................................... w ......................................................................

posiadająca(-cy) numer PESEL 2  ...............................................................................................

po zrealizowaniu programu specjalizacji pod kierunkiem Pani/Pana ............................................

i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów

z oceną ................................................................................

w dniu .................................................................................

przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490)

uzyskała/uzyskał tytuł specjalisty

w dziedzinie fizjoterapii

(pieczęć okrągła Centrum Egzaminów Medycznych)
..........................................................................................................
(pieczątka, nadruk lub naklejka Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z podaniem imienia i nazwiska, funkcji oraz podpis)
..............................................................................................................................
(numer dyplomu)(miejsce i data wydania dyplomu)
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania.