Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2095

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie art. 30zb ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 849) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Duplikat dyplomu PESDL jest oznaczony pieczęcią, nadrukiem lub naklejką o treści "Duplikat".

7. Odpis dyplomu PESDL, w przypadku postaci papierowej, jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz sygnowany pieczęcią, nadrukiem lub naklejką "Za zgodność z oryginałem" i pieczątką, nadrukiem lub naklejką zawierającą imię, nazwisko i funkcję dyrektora CEM oraz jego podpis.";

2) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DYPLOM

grafika

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).