Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2062

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Na podstawie art. 107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 15 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Duplikat dyplomu PESF jest oznaczony pieczęcią, nadrukiem lub naklejką o treści "Duplikat".

7. Odpis dyplomu PESF, w przypadku postaci papierowej, jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz sygnowany pieczęcią, nadrukiem lub naklejką "Za zgodność z oryginałem" i pieczątką, nadrukiem lub naklejką zawierającą imię, nazwisko i funkcję dyrektora CEM oraz jego podpis.";

2)
załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DYPLOM

Pani/Pan ....................................................................................................................................................................................

urodzona(-ny) ....................................................................................... w ................................................................................

posiadająca(-cy) obywatelstwo .................................................................................................................................................

oraz numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty ...............................................................................................................

po zrealizowaniu programu szkolenia specjalizacyjnego w ......................................................................................................

i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów z oceną ..........................................................................

w dniu .............................................................

przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516, z późn. zm.)

uzyskała/uzyskał tytuł specjalisty

w dziedzinie …………………………………. (pieczęć okrągła Centrum Egzaminów Medycznych)

.................................................................................... (pieczątka, nadruk lub naklejka Dyrektora Centrum Egzaminów

Medycznych z podaniem imienia i nazwiska, funkcji oraz podpis)

..............................................................................................................................
(numer dyplomu)(miejsce i data wydania dyplomu)
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).