Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1475

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Rektor-komendant uczelni wojskowej może wydłużyć termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po uzgodnieniu go z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego oraz dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość opłaty z tytułu egzaminów wstępnych do uczelni wojskowych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego obejmującego sprawdzian sprawności fizycznej, określa się w wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia ustalonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, są wnoszone na rachunek bankowy właściwej uczelni wojskowej lub szkoły podoficerskiej, nie później niż do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej.";

3) uchyla się § 7a i dodaje się § 7b w brzmieniu:

"§ 7b. 1. Warunkiem przystąpienia przez kandydatów na szeregowych zawodowych do wojsk specjalnych do egzaminu wstępnego do właściwego ośrodka szkolenia jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach w wojskach specjalnych.

2. Szkolenie realizuje komendant właściwego ośrodka szkolenia.

3. Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym komendant właściwego ośrodka szkolenia wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego.

4. Komendant właściwego ośrodka szkolenia informuje dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o przebiegu i wynikach szkolenia w terminie 2 tygodni od dnia jego zakończenia.";

4) w § 8:
a) w ust. 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dodatkowo pkt 3, na wniosek osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych,",

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ust. 4 pkt 2, są oceniane zgodnie z warunkami i w trybie ustalonymi na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.";

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Warunkiem przyjęcia kandydatów na pilotów do Lotniczej Akademii Wojskowej jest ukończenie przez nich z wynikiem pozytywnym szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów na warunkach i w trybie ustalonym dla roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja.

2. Szkolenie realizuje Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.

3. Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej informuje dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr oraz dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego o przebiegu i wynikach szkolenia w terminie 2 tygodni od dnia jego zakończenia.";

6) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisję rekrutacyjną powołują odpowiednio: rektor-komendant uczelni wojskowej lub inny organ wskazany w statucie uczelni, komendant szkoły podoficerskiej oraz komendant ośrodka szkolenia.",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego:

1) informuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, kandydatów, o których mowa w § 3 pkt 2, o wpisaniu ich na listę studentów albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia;

2) wydaje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni:

a) osobie zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 3, zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż wojskowa lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż wojskowa,

b) osobie zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 5, zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do służby kandydackiej w uczelni wojskowej lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu się do służby kandydackiej w uczelni wojskowej,

c) osobie zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 1, 4, 6 i 7, zaświadczenie o zakwalifikowaniu się lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu się na szkolenie do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej albo ośrodka szkolenia;

3) doręcza osobie zainteresowanej zaświadczenie lub decyzję, o której mowa w pkt 2;

4) przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień wykaz imienny kandydatów, o których mowa w pkt 1, z informacją o wpisaniu kandydata na listę studentów albo odmowie przyjęcia na studia;

5) przesyła kopię zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w pkt 2 lit. a, wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz, w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5, wykaz osób zakwalifikowanych - dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

5. Zaświadczenie lub decyzję, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. c, w przypadku ośrodka szkolenia, komisja rekrutacyjna wydaje po otrzymaniu orzeczeń, o których mowa w § 12 ust. 2.",

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku uczelni wojskowej - do rektora-komendanta;";

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień wykazu imiennego kandydatów wpisanych na listę studentów, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 4, oraz rozkazu personalnego o powołaniu osób, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5, do służby kandydackiej, stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania na uczelnię wojskową.";

8) w załączniku nr 2 w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy żołnierz pełniący służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub Wojsk Obrony Terytorialnej zostanie zwolniony ze służby przed okresem, o którym mowa w ust. 1, odwiesza się obowiązek zwrotu kosztów, o których mowa w art. 124 ust. 6 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.