Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.165

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1082) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Zarządu Służby Więziennej, uczelni Służby Więziennej oraz Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie - zapewnia zakład opieki zdrowotnej medycyny pracy SW utworzony przy okręgowym inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.