§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie służby informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1580

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 1689) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) przepływu danych i informacji lotniczych - określają przepisy załączników III i IV do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 26, z późn. zm. 2 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 552/2004";",

b)
w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "Konwencją", ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu i ogłoszenia sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 88), z wyłączeniem pkt 1.2.2.2, 5.3.3.4.6, 5.3.3.4.9, 5.3.4 i 5.3.5, ",

c)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udostępniania map lotniczych oraz wymagania dla tych map - określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 4 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 20), z wyłączeniem pkt 2.1.7, 2.1.8, 4.2.1, 5.2.1, 8.7, 11.4, 16.2.1, 17.4.4 i 20.1;",

d)
uchyla się pkt 4;
2)
w § 3 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004 - w przypadku, o którym mowa w pkt 2.17.1, 2.17.3 i 11.10.5,

c) podmiot opracowujący daną mapę lotniczą - w przypadku, o którym mowa w pkt 1.3.2, 1.3.2.1, 1.3.3, 2.4.4 i 2.17.2;";

3)
w § 4:
a)
w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) międzynarodowe rozpowszechnianie informacji NOTAM (Notice To Airmen), o których mowa w pkt 6.3.2 Załącznika 15 do Konwencji, zwanych dalej "NOTAM";

3) zapewnienie personelowi związanemu z operacjami lotniczymi dostępu do informacji lotniczych potrzebnych w celach planowania przed lotem zgodnie z pkt 5.5 Załącznika 15 do Konwencji.",

b)
w ust. 2:
w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) poziomym układem odniesienia według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84) oraz układem wysokości PL-EVRF2007 -NH, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086),

b) normami i zalecanymi metodami postępowania określonymi w Załączniku 5 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 99), ",

w pkt 3:
uchyla się lit. a,
w lit. e i f wyraz "ustawy" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze",
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) ze zmianami w systemach funkcjonalnych, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu zgodnie z pkt ATM/ANS.AR.C.025 i ATM/ANS.OR.A.040 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UEL 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm. 4 );";

4)
w § 5 w ust. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) dane niezbędne do publikacji informacji o lotnisku, określone w ustaleniach formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;",

b)
w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"mapy lotnicze zawierające dane o lotnisku, o których mowa w pkt 5.2.5.1 lit. a-c, f i j Załącznika 15 do Konwencji, w postaciach:",

c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) cyfrowe zbiory danych o terenie i o przeszkodach dotyczące lotnisk posiadających drogi startowe z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III w zakresie strefy 4, o których mowa w pkt 5.3 Załącznika 15 do Konwencji.";

5)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
6)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia nagłówek tabeli "Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych" otrzymuje brzmienie:
LP.DANE

LOTNICZE

ROZDZIELCZOŚĆ

PUBLIKACJI

DOKŁADNOŚĆ

POMIARU

TYP

DANYCH

KLASYFIKACJA

SPÓJNOŚCI

2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UEL 173 z 03.07.2007, str. 44, Dz.Urz. UEL 153z 12.06.2008, str. 42, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1.
3 Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701, z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371 oraz z 2016 r. poz. 541.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 286 z 07.11.2019, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1.