Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

Na podstawie art. 147m pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1253) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku wydzielania kontyngentu do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, a jeżeli w skład kontyngentu mają wchodzić funkcjonariusze pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, jednym oddziale Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej - Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, właściwy komendant oddziału, ośrodka szkolenia albo ośrodka Straży Granicznej, mogą podać do wiadomości funkcjonariuszy informację o tworzeniu kontyngentu zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5, na piśmie oraz przez jej umieszczenie na stronach intranetowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.";

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oceny predyspozycji dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej lub, z jego upoważnienia, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendant ośrodka Straży Granicznej, po wyrażeniu przez funkcjonariusza zgody, o której mowa w art. 147e ust. 2 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.