Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety 2

Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2015 r. poz. 2032 oraz z 2017 r. poz. 979) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 2:
1) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) sole wapniowe fosforylowanych oligosacharydów;";

2) w pkt 141 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 142 w brzmieniu:

"142) krzem organiczny (monometylosilanetriol).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1203 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) i soli wapniowych fosforylowanych oligosacharydów (POs-Ca®) dodawanych do żywności i stosowanych w produkcji suplementów diety (Dz. Urz. UE L 173 z 06.07.2017, str. 9), w zakresie zmiany dyrektywy.