Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1706

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779, z 2018 r. poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 1622) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1154 oraz z 2017 r. poz. 338) załączniki nr 1-7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-7 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR
........................................
(nazwa i adres banku)

ROZLICZENIE

z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych za okres ........

w złotych
Lp.WyszczególnienieKredyty mieszkaniowe w okresie spłaty
budownictwo spółdzielczebudownictwo indywidualnerazem
1Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału poprzedzającego rozliczenie z tego z tytułu:
1.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami
1.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
1.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
1.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
2Średni stan kredytów w kwartale
3Stopa procentowa kredytów w kwartale
4Stopa procentowa odsetek przejściowo wykupionych w kwartale
5Spłata zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek dokonana przez Skarb Państwa w kwartalex
6Odsetki za poprzednie kwartały podlegające przejściowemu wykupieniu w związku ze spłatą dokonaną przez Skarb Państwa, wykazaną w lp. 5x
7Spłata zadłużenia przez kredytobiorców w kwartale z tego:
7.1spłata kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek naliczonych za kwartał
7.2spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek z tego:
7.2.1spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
7.2.2spłata zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
7.3spłata odsetek przedstawionych do przejściowego wykupienia w poprzednich kwartałach
8Kwota odsetek naliczonych za kwartał z tego:
8.1spłaconych przez kredytobiorców
8.2podlegających przejściowemu wykupieniu
9Kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w kwartale z tego:
9.1kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
9.2kwota umorzenia zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
10Kwota odsetek skapitalizowanych podlegających wykupieniu
11Kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale w tym:
11.1kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale, spłacona przez kredytobiorców przed ich wykupieniem ze środków budżet państwa
12Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, naliczona za kwartał
13Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, anulowana w kwartale
14Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, podlegająca skapitalizowaniu na koniec roku
15Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału narastająco z tego z tytułu:
15.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w tym:
15.1.1z tytułu skapitalizowanych odsetek
15.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
15.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
15.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
Dane uzupełniające według stanu na koniec kwartału:
1liczba lokali mieszkalnych w tym:
1.1liczba lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w tym:
2.1powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu

Objaśnienie: lp. 5 i 6 wypełniają banki, które zawarły umowę poręczenia, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1310, z późn. zm.).

Sporządził:
........................................................
(imię i nazwisko, nr telefonu)
...........................................................................................................................................
(miejscowość i data)(imię, nazwisko, stanowisko i podpis upoważnionego pracownika banku)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR
........................................
(nazwa i adres banku)

ROZLICZENIE

z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych za okres ........

w złotych
Lp.WyszczególnienieKredyty mieszkaniowe
budownictwo wielorodzinnebudownictwo jednorodzinnerazem
1Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału poprzedzającego rozliczenie z tego z tytułu:
1.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami
1.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
1.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
1.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
2Średni stan kredytów w kwartale
3Stopa procentowa kredytów w kwartale
4Stopa procentowa odsetek przejściowo wykupionych w kwartale
5Spłata zadłużenia przez kredytobiorców w kwartale z tego:
5.1spłata kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek naliczonych za kwartał
5.2spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek z tego:
5.2.1spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
5.2.2spłata zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
5.3spłata odsetek przedstawionych do przejściowego wykupienia w poprzednich kwartałach
6Kwota odsetek naliczonych za kwartał z tego:
6.1spłaconych przez kredytobiorców
6.2podlegających przejściowemu wykupieniu
7Kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w kwartale z tego:
7.1kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
7.2kwota umorzenia zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
8Kwota odsetek skapitalizowanych podlegających wykupieniu
9Kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale w tym:
9.1kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale spłacona przez kredytobiorców przed ich wykupieniem przez budżet państwa
10Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, naliczona za kwartał
11Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, anulowana w kwartale
12Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, podlegająca skapitalizowaniu na koniec roku
13Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału narastająco z tego z tytułu:
13.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w tym:
13.1.1z tytułu skapitalizowanych odsetek
13.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
13.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
13.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
Dane uzupełniające według stanu na koniec kwartału:
1liczba lokali mieszkalnych w tym:
1.1liczba lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w tym:
2.1powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
Sporządził:
........................................................
(imię i nazwisko, nr telefonu)
...........................................................................................................................................
(miejscowość i data)(imię, nazwisko, stanowisko i podpis upoważnionego pracownika banku)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR
........................................
(nazwa i adres banku)

ROZLICZENIE

z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, w zakresie dotyczącym kredytów, których spłata została zawieszona na podstawie art. 8a tej ustawy za okres ......

w złotych
Lp.WyszczególnienieKredyty mieszkaniowe w okresie spłaty (budownictwo spółdzielcze)
1Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału poprzedzającego rozliczenie z tego z tytułu:
1.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami
1.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
1.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
1.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
2Średni stan kredytów w kwartale
3Stopa procentowa kredytów w kwartale
4Stopa procentowa odsetek przejściowo wykupionych w kwartale
5Spłata zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek dokonana przez Skarb Państwa w kwartale
6Spłata zadłużenia przez kredytobiorców w kwartale z tego:
6.1spłata kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek naliczonych za kwartał
6.2spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek z tego:
6.2.1spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
6.2.2spłata zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
6.3spłata odsetek przedstawionych do przejściowego wykupienia w poprzednich kwartałach
7Kwota odsetek naliczonych za kwartał z tego:
7.1spłaconych przez kredytobiorców
7.2podlegających przejściowemu wykupieniu
8Kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w kwartale z tego:
8.1kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
8.2kwota umorzenia zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
9Kwota odsetek skapitalizowanych podlegających wykupieniu
10Kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale w tym:
10.1kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale, spłacona przez kredytobiorców przed ich wykupieniem przez budżet państwa
11Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, naliczona za kwartał
12Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, anulowana w kwartale
13Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, podlegająca skapitalizowaniu na koniec roku
14Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału narastająco z tego z tytułu:
14.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w tym:
14.1.1z tytułu skapitalizowanych odsetek
14.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
14.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
14.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
Dane uzupełniające według stanu na koniec kwartału:
1liczba lokali mieszkalnych w tym:
1.1liczba lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty
2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w tym:
2.1powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty

Objaśnienie: lp. 5 wypełniają banki, które zawarły umowę poręczenia, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1310, z późn. zm.).

Sporządził:
........................................................
(imię i nazwisko, nr telefonu)
...........................................................................................................................................
(miejscowość i data)(imię, nazwisko, stanowisko i podpis upoważnionego pracownika banku)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR
........................................
(nazwa i adres banku)

INFORMACJA

o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych za okres ........

w złotych
Lp.WyszczególnienieKredyty mieszkaniowe w okresie spłaty
budownictwo spółdzielczebudownictwo indywidualnerazem
1Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału poprzedzającego rozliczenie z tego z tytułu:
1.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami
1.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
1.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
1.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
2Średni stan kredytów w kwartale
3Stopa procentowa kredytów w kwartale
4Stopa procentowa odsetek przejściowo wykupionych w kwartale
5Spłata zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek dokonana przez Skarb Państwa w kwartalex
6Odsetki za poprzednie kwartały podlegające przejściowemu wykupieniu w związku ze spłatą dokonaną przez Skarb Państwa, wykazaną w lp. 5x
7Spłata zadłużenia przez kredytobiorców w kwartale z tego:
7.1spłata kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek naliczonych za kwartał
7.2spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek z tego:
7.2.1spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
7.2.2spłata zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
7.3spłata odsetek przedstawionych do przejściowego wykupienia w poprzednich kwartałach
8Kwota odsetek naliczonych za kwartał z tego:
8.1spłaconych przez kredytobiorców
8.2skapitalizowanych
8.3podlegających rozliczeniu w następnych kwartałach w związku z wykonaniem przez Skarb Państwa umowy poręczeniax
9Kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w kwartale z tego:
9.1kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
9.2kwota umorzenia zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
10Kwota odsetek skapitalizowanych, podlegających wykupieniux
11Kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale w tym:
11.1kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale, spłacona przez kredytobiorców przed ich wykupieniem ze środków budżetu państwa
12Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, naliczona za kwartał
13Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, anulowana w kwartale
14Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, podlegająca skapitalizowaniu na koniec roku
15Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału narastająco z tego z tytułu:
15.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w tym:
15.1.1z tytułu skapitalizowanych odsetek
15.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
15.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
15.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
Dane uzupełniające według stanu na koniec kwartału:
1liczba lokali mieszkalnych w tym:
1.1liczba lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
1.2liczba lokali mieszkalnych, których zadłużenie zostało spłacone w wysokości zgodnej z art. 7 ustawy
2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w tym:
2.1powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
2.2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, których zadłużenie zostało spłacone w wysokości zgodnej z art. 7 ustawy

Objaśnienie: lp. 5 i 6 oraz lp. 8.3 wypełniają banki, które zawarły umowę poręczenia, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1310, z późn. zm.).

Sporządził:
........................................................
(imię i nazwisko, nr telefonu)
...........................................................................................................................................
(miejscowość i data)(imię, nazwisko, stanowisko i podpis upoważnionego pracownika banku)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR
........................................
(nazwa i adres banku)

INFORMACJA

o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych za okres .......

w złotych
Lp.WyszczególnienieKredyty mieszkaniowe
budownictwo wielorodzinnebudownictwo jednorodzinnerazem
1Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału poprzedzającego rozliczenie z tego z tytułu:
1.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami
1.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
1.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
1.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
2Średni stan kredytów w kwartale
3Stopa procentowa kredytów w kwartale
4Stopa procentowa odsetek przejściowo wykupionych w kwartale
5Spłata zadłużenia przez kredytobiorców w kwartale z tego:
5.1spłata kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek naliczonych za kwartał
5.2spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek z tego:
5.2.1spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
5.2.2spłata zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
5.3spłata odsetek przedstawionych do przejściowego wykupienia w poprzednich kwartałach
6Kwota odsetek naliczonych za kwartał z tego:
6.1spłaconych przez kredytobiorców
6.2skapitalizowanych
7Kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w kwartale z tego:
7.1kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
7.2kwota umorzenia zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
8Kwota odsetek skapitalizowanych podlegających wykupieniu
9Kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale w tym:
9.1kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale, spłacona przez kredytobiorców przed ich wykupieniem przez budżet państwa
10Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, naliczona za kwartał
11Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, anulowana w kwartale
12Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, podlegająca skapitalizowaniu na koniec roku
13Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału narastająco z tego z tytułu:
13.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w tym:
13.1.1z tytułu skapitalizowanych odsetek
13.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
13.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
13.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
Dane uzupełniające według stanu na koniec kwartału:
1liczba lokali mieszkalnych w tym:
1.1liczba lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
1.2liczba lokali mieszkalnych, których zadłużenie zostało spłacone w wysokości zgodnej z art. 8 ustawy
2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w tym:
2.1powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
2.2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, których zadłużenie zostało spłacone w wysokości zgodnej z art. 8 ustawy
Sporządził:
........................................................
(imię i nazwisko, nr telefonu)
...........................................................................................................................................
(miejscowość i data)(imię, nazwisko, stanowisko i podpis upoważnionego pracownika banku)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR
........................................
(nazwa i adres banku)

INFORMACJA

o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych za okres ........

w złotych
Lp.WyszczególnienieKredyty mieszkaniowe w okresie spłaty (budownictwo spółdzielcze)
1Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału poprzedzającego rozliczenie z tego z tytułu:
1.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami
1.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
1.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
1.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
2Średni stan kredytów w kwartale
3Stopa procentowa kredytów w kwartale
4Stopa procentowa odsetek przejściowo wykupionych w kwartale
5Spłata zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek dokonana przez Skarb Państwa w kwartale
6Spłata zadłużenia przez kredytobiorców w kwartale z tego:
6.1spłata kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz spłata odsetek naliczonych za kwartał
6.2spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek z tego:
6.2.1spłata zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
6.2.2spłata zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
6.3spłata odsetek przedstawionych do przejściowego wykupienia w poprzednich kwartałach
7Kwota odsetek naliczonych za kwartał z tego:
7.1spłaconych przez kredytobiorców
7.2skapitalizowanych
8Kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w kwartale z tego:
8.1kwota umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
8.2kwota umorzenia zadłużenia z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
9Kwota odsetek skapitalizowanych podlegających wykupieniu
10Kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale w tym:
10.1kwota odsetek przejściowo wykupionych w kwartale spłacona przez kredytobiorców przed ich wykupieniem przez budżet państwa
11Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, naliczona za kwartał
12Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, anulowana w kwartale
13Kwota oprocentowania zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, podlegająca skapitalizowaniu na koniec roku
14Stan zadłużenia kredytobiorców na koniec kwartału narastająco z tego z tytułu:
14.1kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w tym:
14.1.1z tytułu skapitalizowanych odsetek
14.2przejściowego wykupienia odsetek z tego z tytułu:
14.2.1przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca roku poprzedniego
14.2.2oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego w danym roku
Dane uzupełniające według stanu na koniec kwartału:
1liczba lokali mieszkalnych w tym:
1.1liczba lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
1.2liczba lokali mieszkalnych, których zadłużenie zostało spłacone w wysokości zgodnej z art. 11 ustawy
2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w tym:
2.1powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych objętych zawieszeniem spłaty kredytu
2.2powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, których zadłużenie zostało spłacone w wysokości zgodnej z art. 11 ustawy

Objaśnienie: lp. 5 wypełnieją banki, które zawarły umowę poręczenia, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1310, z późn. zm.).

Sporządził:
........................................................
(imię i nazwisko, nr telefonu)
...........................................................................................................................................
(miejscowość i data)(imię, nazwisko, stanowisko i podpis upoważnionego pracownika banku)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR
...................................................................
(nazwa i adres spółdzielni mieszkaniowej)

INFORMACJA

za rok ............

o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek i ich oprocentowania, o których mowa w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Lp.WyszczególnienieKwota w złotych
1Stan zadłużenia ogółem na 1 stycznia danego roku z tego z tytułu:
1.1kredytu i skapitalizowanych odsetek
1.2przejściowego wykupienia odsetek i oprocentowania tych odsetek, naliczonego do końca roku poprzedniego
2Odsetki przejściowo wykupione w danym roku
3Spłaty zadłużenia w danym roku w tym:
3.1wniesione w terminach wynikających z umów kredytowych
4Oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych, naliczone za dany rok w tym:
4.1podlegające dopisaniu do stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek
5Inne zwiększenia (+) i zmniejszenia (-) w danym roku stanu zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6Inne zwiększenia (+) i zmniejszenia (-) w danym roku stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek i oprocentowania tych odsetek
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7Stan zadłużenia ogółem na 31 grudnia danego roku z tego z tytułu:
a) kredytu i skapitalizowanych odsetek
b) przejściowego wykupienia odsetek
c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego za dany rok
z tego:
7.1.stan zadłużenia spłacanego systematycznie i terminowo w danym roku z tego z tytułu:
a) kredytu i skapitalizowanych odsetek
b) przejściowego wykupienia odsetek
7.2stan pozostałej części zadłużenia z tego z tytułu:
a) kredytu i skapitalizowanych odsetek
b) przejściowego wykupienia odsetek
c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, naliczonego za dany rok
Sporządził:
........................................................
(imię i nazwisko, nr telefonu)
...........................................................................................................................................
(miejscowość i data)(imię, nazwisko, stanowisko i podpis upoważnionego pracownika spółdzielni mieszkaniowej)