Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.338

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1154) użyte w § 5 w ust. 1, w ust. 2 w pkt 2, w ust. 3 i 4, w § 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 7 w ust. 1 i 2 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.