Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. - Dz.U.2022.1745 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1745

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1602) w § 21 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy podróż służbowa odbywała się z bronią służbową w dniu, który zgodnie z obowiązującym funkcjonariusza rozkładem czasu służby był dla niego dniem wolnym od służby, okres dojazdu do miejsca stanowiącego cel podróży służbowej lub powrotu z tego miejsca ewidencjonuje się jako czas służby.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).