Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1744

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1820 oraz z 2020 r. poz. 1140 i 1836) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. W przypadku gdy podróż służbowa funkcjonariusza odbywa się z bronią służbową, czas podróży służbowej ewidencjonuje się jako czas służby, z wyłączeniem okresów realizowania prawa do wypoczynku.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).