Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1140

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384 i 695) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1820) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 uchyla się ust. 2;
2)
w § 10 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Czasu wolnego udziela się funkcjonariuszowi w tym samym wymiarze co wymiar czasu poświęconego na realizację zadań służbowych:";

3)
uchyla się § 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).