Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2497

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

Na podstawie art. 137b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 146) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Żołnierzowi zawodowemu Jednostki Wojskowej Nr 2305, wykonującemu zadania ochrony VIP, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawie nr 22 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się w wysokości należności:

1) całkowitej - jednorazowo z dniem wyznaczenia na stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania wyposażenia dodatkowego ochrony VIP;

2) rocznej - w kolejnych latach służby.

3. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych wypłaca się równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - od pierwszego dnia służby poza granicami państwa, a następnie za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy;

2) przedmioty umundurowania i wyekwipowania, przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - jednorazowo za okres wykonywania zadań poza granicami państwa.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wypłaca się w przypadku możliwości zakupu należnych środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia w rejonie polskiego kontyngentu wojskowego.

3. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wypłaca się w kraju przed skierowaniem żołnierza w rejon polskiego kontyngentu wojskowego.

5. Wysokość równoważnika dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Wysokość równoważnika dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych za przedmioty umundurowania i wyekwipowania, przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.";

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Żołnierzowi skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawach nr 31 i 32 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się w kraju przed skierowaniem żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa według ceny określonej w załączniku nr 8 do rozporządzenia w lp. 1.";

4) uchyla się § 12;
5) w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, wypłaca się w terminie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku zmiany miejsca pełnienia służby przez żołnierza zawodowego, powodującego zmianę jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, wypłaca się przed ubyciem żołnierza do nowego miejsca pełnienia służby wojskowej.";

6) § 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"§ 15. 1. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt 2 i § 9a.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 6, żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Żandarmerii Wojskowej.

§ 16. Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważnika, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.";

7) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. 1. Żołnierzom zawodowym, którym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawach nr 7, 14 i 21 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik w wysokości:

1) wartości całkowitej niewydanych przedmiotów - żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej;

2) sumy rocznych wartości pieniężnych niewydanych przedmiotów z uwzględnieniem okresu używalności, za każdy rozpoczęty rok zaopatrzeniowy - pozostałym żołnierzom.

2. Wykaz przedmiotów, za które wypłaca się równoważnik pieniężny, oraz wartości całkowite i roczne przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Równoważnik wypłaca się jednorazowo do dnia 31 grudnia 2019 r.";

8) załączniki nr 1-8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-8 do niniejszego rozporządzenia;
9) dodaje się załącznik nr 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE, W TYM ZA CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp.WyszczególnienieWysokość równoważnika (w zł) wypłacanego żołnierzom
Wojsk LądowychSił PowietrznychMarynarki Wojennejjednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii PancernejDowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostek specjalnych

i Wojsk Obrony Terytorialnej

w

dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w

pozostałych jednostkach wojskowych

w

dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w

pozostałych jednostkach wojskowych

w

dowództwach i sztabach od szczebla flotylli

w

pozostałych jednostkach wojskowych

w

dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w

pozostałych jednostkach wojskowych

w

dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w

pozostałych jednostkach wojskowych

123456789101112
1oficerom w stopniu generała (admirała)
a) kobietom3 922,004 011,003 753,003 842,005 025,005 025,003 818,003 907,003 755,003 845,00
b) mężczyznom3 943,004 032,003 907,003 996,004 854,004 854,003 746,003 835,003 613,003 702,00
2oficerom starszym
a) kobietom2 686,002 489,002 713,002 607,002 899,002 689,002 783,002 586,002 696,002 497,00
b) mężczyznom2 574,002 397,002 641,002 552,002 593,002 431,002 627,002 449,002 538,002 360,00
3oficerom młodszym
a) kobietom2 636,002 439,002 658,002 551,002 887,002 677,002 730,002 533,002 646,002 447,00
b) mężczyznom2 529,002 351,002 588,002 498,002 586,002 424,002 574,002 396,002 488,002 310,00
4podoficerom:
1) w stopniach chorążego
a) kobietom2 636,002 438,002 658,002 551,002 856,002 646,002 709,002 512,002 644,002 446,00
b) mężczyznom2 522,002 345,002 583,002 493,002 547,002 385,002 553,002 375,002 486,002 309,00
2) w pozostałych stopniach
a) kobietom2 581,002 385,002 597,002 491,002 794,002 585,002 661,002 464,002 591,002 393,00
b) mężczyznom2 470,002 292,002 523,002 433,002 486,002 324,002 505,002 327,002 434,002 256,00
5szeregowym (marynarzom) zawodowym
1) do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej
a) kobietom306,00395,00306,00395,00306,00395,00306,00395,00306,00395,00
b) mężczyznom306,00395,00306,00395,00306,00395,00306,00395,00306,00395,00
2) powyżej 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej
a) kobietom2 521,002 325,002 457,002 351,002 134,002 223,002 591,002 394,002 531,002 333,00
b) mężczyznom2 406,002 228,002 454,002 364,001 811,001 900,002 430,002 253,002 373,002 196,00
6kobietom powołanym do zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem szeregowych (marynarzy) zawodowych do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej, za niewydane w naturze przedmioty131,00
Uwagi:

1. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w inspektoratach, biurach, wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, orkiestrach wojskowych, komórkach organizacyjnych MON, szkołach i akademiach wojskowych, instytutach naukowych i cywilnych wypłaca się równoważnik w wysokościach określonych odpowiednio dla żołnierzy w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu/flotylli (z wyłączeniem Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód).

2. Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostek specjalnych i jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono rodzaje, zestawy, wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY

Lp.WyszczególnienieWysokość równoważnika (w zł) wypłacanego żołnierzom
Wojsk

Lądowych

Sił

Powietrznych

Marynarki

Wojennej

jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii PancernejDowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostek specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej
1234567
Mianowanym na stopień
1marszałka Polski2 093,002 205,004 334,001 719,001 429,00
2generała (admirała)
a) kobietom1 513,001 624,004 326,001 719,001 429,00
b) mężczyznom2 093,002 205,004 334,001 719,001 429,00
3generała broni (admirała floty)
a) kobietom1 427,001 528,004 289,001 613,001 352,00
b) mężczyznom1 997,002 099,004 297,001 613,001 352,00
4generała dywizji (wiceadmirała)
a) kobietom1 341,001 432,004 032,001 508,001 275,00
b) mężczyznom1 901,001 993,004 014,001 508,001 275,00
5generała brygady (kontradmirała)
a) kobietom4 413,004 431,007 911,004 497,004 293,00
b) mężczyznom6 763,006 779,007 890,006 556,006 351,00
6pułkownika (komandora):
a) kobietom491,00578,00598,00644,00487,00
b) mężczyznom523,00606,00598,00644,00487,00
7podpułkownika (komandora porucznika)
a) kobietom392,00460,00575,00515,00388,00
b) mężczyznom427,00490,00575,00515,00388,00
8majora (komandora podporucznika)
a) kobietom314,00367,00545,00405,00311,00
b) mężczyznom330,00378,00545,00405,00311,00
9kapitana (kapitana marynarki)
a) kobietom361,00423,00605,00505,00358,00
b) mężczyznom403,00460,00605,00505,00358,00
10porucznika (porucznika marynarki)
a) kobietom300,00350,00592,00414,00296,00
b) mężczyznom333,00377,00592,00414,00296,00
11podporucznika (podporucznika marynarki)
a) kobietom232,00269,00552,00317,00229,00
b) mężczyznom257,00288,00552,00317,00229,00
12starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki)
a) kobietom343,00401,00637,00424,00339,00
b) mężczyznom384,00437,00637,00424,00339,00
13starszego chorążego (starszego chorążego marynarki)
a) kobietom354,00414,00496,00413,00350,00
b) mężczyznom378,00434,00496,00413,00350,00
14chorążego (chorążego marynarki)
a) kobietom279,00325,00438,00305,00276,00
b) mężczyznom306,00347,00438,00305,00276,00
15młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki)
a) kobietom338,00395,00433,00396,00334,00
b) mężczyznom370,00423,00433,00396,00334,00
16starszego sierżanta (starszego bosmana)
a) kobietom258,00299,00370,00317,00254,00
b) mężczyznom291,00326,00370,00317,00254,00
17sierżanta (bosmana)
a) kobietom231,00267,00284,00257,00228,00
b) mężczyznom255,00285,00284,00257,00228,00
18plutonowego (bosmanmata)
a) kobietom149,00169,00281,00265,00146,00
b) mężczyznom192,00205,00281,00265,00146,00
19starszego kaprala (starszego mata)
a) kobietom132,00148,00252,00218,00128,00
b) mężczyznom165,00175,00252,00218,00128,00
20kaprala (mata)
a) kobietom115,00128,00222,00179,00112,00
b) mężczyznom140,00148,00222,00179,00112,00
21starszego szeregowego (starszego marynarza) powyżej 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej
a) kobietom98,00107,00113,00126,0094,00
b) mężczyznom125,00118,00113,00126,0094,00
Uwaga:

Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostek specjalnych i jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono rodzaje, zestawy, wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE ŻOŁNIERZY OCHRONY VIP NIEWYDANE W NATURZE

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Cena jednostkowa (w zł)Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305Żołnierz zawodowy żandarmerii wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej i grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osóbŻołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu WojskowegoŻołnierz zawodowy pełniący służbę na stanowisku attaché obrony i zastępcy attaché obrony, radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej, zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i w zespole organizacyjnymŻołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305 wykonujący zadania ochrony VIP
mężczyzna/kobieta
liczbaokres używalności

(w latach)

należność całkowita

(w zł)

należność roczna

(w zł)

liczbaokres używalności (w latach)należność całkowita

(w zł)

należność roczna

(w zł)

liczbaokres używalności

(w latach)

należność całkowita (w zł)należność roczna

(w zł)

liczbaokres używalności

(w latach)

należność całkowita (w zł)należność roczna

(w zł)

liczbaokres używalności (w latach)należność całkowita (w zł)należność roczna

(w zł)

123456789101112131415161718192021222324
1Buty zimowepara254,3312254,33127,1612254,33127,1612254,33127,1612254,33127,16
2Półbutypara270,1111270,11270,1111270,11270,1111270,11270,1111270,11270,11
3Pasek skórzany do spodniszt.59,641659,649,941659,649,941659,649,941659,649,94
4Czapka zimowa cywilnaszt.36,001336,0012,00
5Garnitur/garsonkakpl.859,67221 719,34859,67231 719,34573,11231719,34573,11231719,34573,11
6Kombinezon narciarskiszt.1008,00151008,00201,60
7Koszulaszt.96,5821193,16193,1621193,16193,1621193,16193,1621193,16193,16
8Kurtka ocieplanaszt.436,0013436,00145,3314436,00109,0014436,00109,0014436,00109,00
9Krawatszt.48,992197,9897,982197,9897,982197,9897,982197,9897,98
10Płaszcz letniszt.328,2213328,22109,4113328,22109,41
11Rękawiczki zimowepara103,6713103,6734,5613103,6734,5613103,6734,5613103,6734,56
12Sweterszt.134,5012134,5067,25
13Szalikszt.38,161238,1619,081238,1619,081238,1619,081238,1619,08
14Skarpetki letnie cywilnepara11,944147,7647,764147,7647,764147,7647,764147,7647,76
15Ubranie letnie wielofunkcyjne specjalne VIPkpl.3171,74143171,74792,93
16Kurtka taktyczna VIPszt.1373,50141373,50343,37
17Obuwie wielofunkcyjne specjalne VIPpara639,8014639,80159,95
18Ubranie wielofunkcyjne specjalne VIPszt.1886,12141886,12471,53
Razem4726,872195,013 220,151 481,863220,151481,863548,371591,277071,161767,78

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ - KOBIETY ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA NIEWYDANE W NATURZE

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Cena jednostkowa

(w zł)

Okres

używalności

(w latach)

Żołnierz pełniący służbę kandydacką - kobieta szkół podoficerskich Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej i Lotniczej Akademii Wojskowej,
po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku naukina II, IV i VI roku nauki
liczbanależność całkowita

(w zł)

liczbanależność całkowita

(w zł)

123456789
1Piżamakpl53,4022106,80
2Biustonoszszt.43,9013131,703131,70
3Figi damskieszt.20,59212247,08
4Kostium kąpielowyszt.85,542185,54
5Rajstopy w kolorze cielistymszt.5,44124130,5624130,56
Razem701,68262,26

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.NależnośćCena jednostkowa

(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika

(w zł)

mężczyznakobieta
1234567
1Szczoteczka do zębówszt.1/6 miesięcy5,430,900,90
2Pianka do golenia 200 mlszt.0,5/1 miesiąc9,604,80
3Mydło toaletowe 100 gszt.3/1 miesiąc2,076,216,21
4Maszynka jednorazowa do goleniaszt.2/1 miesiąc2,955,90
5Pasta do zębów 75 mlszt.1/1 miesiąc5,425,425,42
6Płyn po goleniuszt.1/1 miesiąc11,0611,06
7Proszek do prania (1 kg)szt.0,6/1 miesiąc10,436,266,26
8Podpaski (opakowanie 10 szt.)szt.2/1 miesiąc7,5415,08
9Szampon do mycia włosów 200 mlszt.1,5/1 miesiąc7,3010,9510,95
10Pasta do obuwia specjalnego 125 mlszt.1/1 miesiąc18,3318,3318,33
Razem69,8363,15

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Cena jednostkowa (w zł)Okres

używalności

(w latach)

Po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki
liczbanależność całkowita

(w zł)

1234567
1Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m)szt.2,71212,71
2Kubek do mycia zębówszt.2,74212,74
3Mazakszt.3,02213,02
4Pudełko na mydłoszt.2,75212,75
5Szczoteczka do rąkszt.3,62213,62
6Szczotka do obuwia miękkaszt.4,71214,71
7Szczotka do obuwia twardaszt.5,05215,05
8Woreczek siatkowy do prania bieliznyszt.5,61215,61
9Woreczek na przybory do konserwacjiszt.4,42214,42
10Saszetka na środki higienyszt.6,74216,74
Razem41,37

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.NależnośćCena jednostkowa

(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika (w zł)
mężczyznakobieta
1234567
1Chusteczki higieniczne (opakowanie 10 szt.)szt.20/1 miesiąc0,5210,4010,40
2Chusteczki higieniczne nasączane (opakowanie 10 szt.)szt.10/1 miesiąc2,4924,9024,90
3Pianka do golenia 200 mlszt.0,5/1 miesiąc9,604,80
4Krem do rąk 50 mlszt.1/1 miesiąc5,265,265,26
5Mydło toaletowe dezynfekujące 100 gszt.2/1 miesiąc3,707,407,40
6Mydło toaletowe 100 gszt.3/1 miesiąc2,076,216,21
7Maszynka jednorazowa do goleniaszt.2/1 miesiąc2,955,90
8Pasta do zębów 75 mlszt.1/1 miesiąc5,425,425,42
9Płyn po goleniuszt.1/1 miesiąc11,0611,06
10Proszek do prania (1 kg)szt.0,6/1 miesiąc10,436,266,26
11Środek do mycia rąk 500 gszt.1/1 miesiąc4,854,854,85
12Podpaski (opakowanie 10 szt.)szt.2/1 miesiąc7,5415,08
13Szampon do mycia włosów 200 mlszt.1,5/1 miesiąc7,3010,9510,95
14Pasta do obuwia specjalnego 125 mlszt.1/1 miesiąc18,3318,3318,33
Razem121,74115,06

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.liczbaCena jednostkowa

(w zł)

Stawka równoważnika (w zł)
123456
1Piżamakpl.153,4053,40
2Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m)szt.12,712,71
3Kubek do mycia zębówszt.12,742,74
4Mazakszt.13,023,02
5Pudełko na mydłoszt.12,752,75
6Szczoteczka do rąkszt.13,623,62
7Szczoteczka do zębówszt.15,435,43
8Szczotka do obuwia miękkaszt.14,714,71
9Szczotka do obuwia twardaszt.15,055,05
10Woreczek siatkowy do prania bieliznyszt.15,615,61
11Woreczek na przybory do konserwacjiszt.14,424,42
12Saszetka na środki higienyszt.16,746,74
Razem100,20

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, ZA KTÓRE WYPŁACA SIĘ RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM, ORAZ WARTOŚCI CAŁKOWITE I ROCZNE WARTOŚCI PIENIĘŻNE PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Wartość całkowita PUiW

(w zł)

Roczna wartość pieniężna PUiW(w zł) wydawanego na okres używalności:
2 lata3 lata4 lata5 lat6 lat8 lat
12345678910
1Mundur polowy wzór 2010kpl.243,54121,7781,1860,88
2Mundur polowy letni wzór 2010kpl.255,84127,9285,2863,96
3Ubranie ochronneszt.1337,01334,25267,40222,83
4Czapka zimowaszt.20,796,935,204,16
5Rękawice zimowe pięciopalcowepara27,4313,719,14
6Śpiwórszt.274,2945,7134,29
7Zasobnik piechoty górskiejszt.244,0161,0048,8030,50
8Szelki do przenoszenia oporządzeniaszt.118,0814,76