§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1996

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.