Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania... - Dz.U.2017.281 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.281

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania 2

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865, z 2015 r. poz. 1893, z 2016 r. poz. 2246 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania (Dz. U. poz. 513) w § 11 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 14 w brzmieniu:

"14) kolejny numer seryjny wydanego dokumentu.".

Materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych, zaopatrzony w dokument towarzyszący wydany zgodnie z dotychczasowymi przepisami, może znajdować się w obrocie po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2016/317 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniającą dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do urzędowej etykiety na opakowaniach materiału siewnego (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2016, str. 72).