Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1047

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1031 i 2114, z 2017 r. poz. 2081 oraz z 2018 r. poz. 233) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 i 18 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8, 10, 13, 16, 17 i 18 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.";

3) § 13 i § 14 otrzymują brzmienie:

"§ 13. Właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20 ustawy, dotyczące ich pojazdów.

§ 14. Podmiotom, o których mowa w art. 80cd ust. 1 ustawy, mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.";

4) § 15a otrzymuje brzmienie:

"§ 15a. 1. Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 4, § 6, § 10, § 11, § 13 i § 14 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957).

2. Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 6, § 7, § 13 i § 14 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.).

3. Podmiotom wskazanym w § 2 i § 3 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16a ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).