Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1477

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 1101 oraz z 2009 r. poz. 1087) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy "i placówek";
2) w § 1:
a) w pkt 3 wyrazy "zakładach opieki zdrowotnej" zastępuje się wyrazami "podmiotach leczniczych",
b) uchyla się pkt 6-11.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).