Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.110.727

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 2 czerwca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli2)

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 uchyla się pkt 4 i 5;
2)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) beczki metalowe;";

3)
w § 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy w zakresie od 450 kg/m3 do 2000 kg/m3.";

4)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej legalizację pierwotną i legalizację ponowną podlegają odważniki klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1, o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg, oraz klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 50 kg.";

5)
w § 6 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) do pozostałych cieczy innych niż woda:

- odmierzacze paliw ciekłych,

- odmierzacze biopaliw ciekłych,

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG),

- instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPa·s, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG),

- instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG),

- instalacje pomiarowe do napełniania albo opróżniania statków, cystern kolejowych albo samochodowych cieczami, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min,

- instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2000 dm3/min,

- instalacje pomiarowe do tankowania samolotów,

- instalacje pomiarowe do napełniania cystern kolejowych albo samochodowych, do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min,

- instalacje pomiarowe do cieczy, których temperatura jest wyższa niż 50 °C,

- instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 600 dm3/min;";

6)
w § 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej legalizację pierwotną i legalizację ponowną przyrządów pomiarowych, których typ został zatwierdzony lub w stosunku do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, podlegają następujące przyrządy pomiarowe:".

W stosunku do przyrządów pomiarowych, o których mowa w § 7 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, obowiązek dokonania legalizacji pierwotnej uznaje się za spełniony, jeżeli zostały one wprowadzone do obrotu lub użytkowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 26 stycznia 2010 r., pod numerem 2010/0066/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679.