Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.892

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. poz. 1014 oraz z 1999 r. poz. 207) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "strażakiem", na czas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje, bezpośrednio po mianowaniu, legitymację służbową strażaka, zwaną dalej "legitymacją służbową".

2. Strażak w służbie kandydackiej, bezpośrednio po podjęciu służby, otrzymuje legitymację służbową, w której dokonuje się wpisu "Strażak w służbie kandydackiej".";

2) w § 3:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) dyrektorom instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej,",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dyrektorzy instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej - strażakom pełniącym służbę w tych jednostkach,",

w pkt 4 uchyla się lit. c,
uchyla się pkt 5,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwe komórki kadrowe dokonują wpisów w legitymacji służbowej strażaka.";

3) uchyla się § 7 i 8;
4) uchyla się załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.