Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1242

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 488) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) rachunkach VAT - rozumie się przez to prowadzone dla rachunków bieżących i pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz dla rachunków bieżących państwowych funduszy celowych rachunki VAT, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm, );

9) instrumencie płatniczym - rozumie się przez to instrument płatniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.).";

2) w § 3:
a) w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków, oraz prowadzone dla tych rachunków rachunki VAT;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) rachunki bieżące państwowych funduszy celowych, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, oraz prowadzone dla tych rachunków rachunki VAT;",

w pkt 5 w lit. e skreśla się średnik i dodaje się część wspólną w brzmieniu:

"oraz prowadzone dla tych rachunków rachunki VAT;",

b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Dla rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 5 lit. a i b oraz § 16 ust. 1, prowadzony jest wspólny rachunek VAT.";

3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dysponenci środków budżetu państwa prowadzą jeden rachunek bieżący dochodów i jeden rachunek bieżący wydatków dla danej części budżetu państwa oraz w zakresie ustalonym w § 3 ust. 2 jeden rachunek VAT dla danej części budżetu państwa.";

4) w § 8 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wspólnym, o którym mowa w § 3 ust. 2";

5) w § 10:
a) w ust. 1 po wyrazach "(wpłaty i wypłaty gotówkowe)" skreśla się wyrazy "w innych bankach",
b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis § 10a ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

6) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Państwowe jednostki budżetowe, urzędy obsługujące organy podatkowe oraz państwowe fundusze celowe, których rachunki bankowe są prowadzone w Narodowym Banku Polskim, mogą korzystać z instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych, zgodnie z umową rachunku bankowego.

2. Obciążenie rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, z użyciem instrumentu płatniczego, w tym karty płatniczej, następuje do wysokości środków przekazanych tytułem zasilenia tego instrumentu płatniczego";

7) w § 12 w ust. 2 po wyrazach "(wpłaty i wypłaty gotówkowe)" skreśla się wyrazy "w oddziałach innych banków";
8) w § 16 uchyla się ust. 4;
9) w § 18 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "pkt 5 lit. a i b" zastępuje się wyrazami "pkt 5 lit. a, b i e";
10) uchyla się załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz pkt 5 lit. b i pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2018 r.